Aprovat definitivament el POUM de Castelló d’Empúries

Borsa de Treball de Castelló d'Empúries

Vista zenital de Castelló d'Empúries

El POUM classifica 3.411,67 hectàrees com a sòl no urbanitzable, una bona part de les quals corresponent a l’espai protegit dels aiguamolls de l’Empordà

Castelló d'Empúries
Vista zenital de Castelló d’Empúries

La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona (CUG) ha donat avui llum verd a l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castelló d’Empúries. La CUG ja va examinar el Pla l’any 2011, però va acordar suspendre’n l’aprovació definitiva fins que l’Ajuntament elaborés un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions. Una vegada complert aquest tràmit, el nou planejament municipal es considera llest per ser aprovat definitivament.

El POUM classifica 3.411,67 hectàrees com a sòl no urbanitzable, una bona part de les quals corresponent a l’espai protegit dels aiguamolls de l’Empordà. Unes altres 631,17 ha es consideren sòl urbà i 157,81 ha, sòl urbanitzable delimitat.

Amb aquest planejament, el nou potencial de sostre residencial de Castelló d’Empúries és de 2.344 habitatges, que allotjarien a uns 6.000 habitants. Pel que fa a activitat econòmica, és a dir, comerços, hotels i serveis, el POUM reserva 299.840 m2 de sostre.

El vistiplau de la CUG, però, inclou la resolució d’ofici de dos aspectes. Així, s’especifica la impossibilitat d’edificar unes finques situades al nord de Castelló Nou, entre la Muga i la carretera C-260, atès el seu potencial inundable. Igualment, s’incorporen mesures d’integració paisatgística al creixement industrial del sud del polígon del Pla, atesa la seva proximitat al Parc natural dels Aiguamolls.