El Govern impulsa el Programa Intensiu de Millora a l’ESO

Programa Intensiu ESO

Es tracta d’una de les noves mesures per al curs vinent del pla d’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar

Programa Intensiu ESOLa lluita contra el fracàs escolar és una de els prioritats del govern en matèria educativa. Amb l’objectiu de combatre’l el Govern va posar en marxa fa un any el pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar.

En el marc d’aquest pla, el Departament d’Ensenyament implantarà a partir del curs vinent el Programa Intensiu de Millora (PIM), adreçat a l’alumnat que s’incorpora a primer curs d’ESO amb dificultats generalitzades d’aprenentatge.

Aquest reforç es farà de manera general en horari d’assignatures optatives per tal de millorar i reforçar les competències bàsiques en l’àmbit lingüístic i matemàtic i permetrà fer les matèries en grups reduïts, sense separar-los del grup ni de la dinàmica general de la classe.

L’objectiu del programa és potenciar i reforçar les matèries instrumentals en el primer cicle de l’ESO, per aconseguir el major nombre de graduats, en definitiva, que ningú quedi al marge.

El programa intensiu de millora de l’ESO complementa el programa de Suport Escolar Personalitzat, que es va implantar el curs passat a la primària. En el seu primer any d’implantació, el curs 2011-2012, el programa va aconseguir arribar a 102.695 alumnes i 869 centres, i aquest curs, només fins al 31 de març, ja ha arribat a 92.315 alumnes i 894 centres.

Pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar

Els objectius del pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, que es va presentar el juny de 2012, són millorar el nivell competencial dels alumnes de primària i ESO, millorar el rendiment acadèmic a l’ESO i aconseguir una taxa de graduats superior o igual al 85% al final del 2018, reduir la taxa d’abandonament escolar prematur fins al 15% al final del 2018, millorar el rendiment en les proves PISA i millorar el nivell competencial dels alumnes en llengües estrangeres. Aquest darrer punt s’ha incorporat com a novetat per aconseguir arribar al percentatge d’alumnes que es marquen a nivell europeu.

Els eixos d’actuació són la professionalització de la docència, l’atenció a la diversitat de l’alumnat i personalització de l’ensenyament, l’impuls de la lectura, la innovació metodològica i didàctica a les aules, el plurilingüisme, l’autonomia de centre, la professionalització de la direcció, la implicació i compromís de la família, les relacions de la comunitat educativa i l’entorn, i l’absentisme i abandonament escolar.