ERC demana la creació d’un òrgan per decidir si privatitzar o no el servei de neteja i recollida de residus

ERC Roses
Un camió del servei de neteja de RosesNet a la deixalleria municipal

Aquest òrgan seria la Taula de Municipalització que acolliria els estudis econòmics i tècnics pertinents, i els posteriors debats per arribar a la millor conclusió

ERC Roses
Un camió del servei de neteja de RosesNet a la deixalleria municipal

L’any 2000 es va constituir l’empresa mixta (públic-privada) RosesNet, la qual presta, des de fa quinze anys, el servei de neteja i recollida de residus a la Vila. Un servei que finalitzava al gener de 2017, però el passat mes de juliol es va prorrogar, per ple, el contracte de neteja fins al desembre.

Llavors, l’Ajuntament de Roses haurà de decidir que farà amb la gestió de residus, si municipalitzar-lo o privatitzar-lo, i sigui quina sigui la opció “serà una decisió que afectarà no només a l’actual govern sinó als governs futurs i, per aquest motiu demanem la creació d’una Taula de municipalització on es centralitzin tots els estudis econòmics i tècnics que creiem que s’han de fer, i es desenvolupin tots els debats polítics necessaris per arribar a la millor conclusió”, ha afirmat el portaveu d’ERC  a l’Ajuntament, Joan Plana.

Segons Plana, “el govern ha apostat clarament per la privatització del servei, i tot i que nosaltres tenim una posició clara d’inici, no pressuposem quina serà la conclusió final, però el  que si que reclamem que aquest estudi i aquest debat s’ha de fer per eficiència i per responsabilitat per a governs futurs, perquè si es privatitza serà molt difícil recuperar el servei”.

Per tot això, ERC ha presentat una moció al registre d’entrada de l’Ajuntament per a que en el ple ordinari es doni el vist-i-plau de la creació de la Taula de Municipalització.

Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM per estudiar i debatre les possibilitats de prestació dels serveis que actualment presta la societat mixa “RosesNet

  • Atès que el 29 de desembre de l’any 2000 es va aprovar la constitució i els estatuts de la societat d’economia mixta “Gestió Mediambiental de Roses, SL (ROSESNET)” per a la prestació dels serveis públics de recollida i transport dels residus sòlids urbans, la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid, la construcció i gestió del centre de deixalleria municipal, els serveis de neteja viària i de platges i aquells altres relacionats amb aquests que l’Ajuntament li encarregui, per una durada de setze anys.
  • Atès que la pròrroga aprovada per aquest plenari el juliol d’aquest any implica que es compleix el termini el 31 de desembre de 2017. 
  • Atès que aquesta situació implica que l’Ajuntament haurà de prendre una decisió important sobre quina és la forma més idònia per a seguir prestant els serveis que actualment presta Roses Net. 
  • Atès que La gestió directa dels serveis, el que entenem com a municipalització, és l’opció preferent de molts Ajuntaments i que a dia d’avui pren especial sentit i rellevància, però que implica canvis profunds que s’han d’analitzar punt per punt i pas a pas. 
  • Atès que la decisió que prengui l’actual Ajuntament pot suposar una important hipoteca per a futurs consistoris i governs municipals i, en conceqüencia, cal que sigui presa amb el màxim de conscens i amb el màxim d’informació possible.
  • Atès que L’objectiu final de la revisió del model de gestió és garantir un servei públic de qualitat, basat en la transparència i el control democràtic, sostenible i amb sensibilitat social.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple de Roses els següents acords:

Primer.- Elaborar els estudis econòmics, tècnics i legals necessaris al llarg dels propers tres mesos, per tal de poder analitzar i valorar totes les diferents opcions que té l’Ajuntament de Roses per a prestar el servei després del final del contracte de l’empresa mixta Roses Net, a finals de l’any 2017. 

Segon.- Crear una Taula d’estudi de Municipalització dels serveis que presta Roses Net (gestió de residus, neteja de platges, manteniment de parcs infantils i neteja viaria) i habilitar-la com a òrgan de seguiment de tot el procés. Aquesta taula es convocarà mensualment o per indicació del regidor responsable de l’àrea sempre que es cregui oportú.

Tercer.- Manifestar el compromís d’optimitzar la gestió del servei de recollida de residus i neteja viaria mitjançant la seva municipalització, sempre que es valori com la millor opció després d’estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Quart.- En cas que es valori com la millor opció després d’estudiar la seva viabilitat tècnica i econòmica, elaborar un pla de treball consensuat amb els diferents Grups Municipals per avançar en el desplegament de les mesures tècniques i administratives necessàries per fer factible la municipalització dels serveis que presta Roses Net. 

Cinquè.- Mantenir les vies de diàleg amb els representants dels treballadors de l’actual empresa mixta Roses Net durant la revisió de l’actual model de gestió. 

Sisè.- Promoure un debat ciutadà sobre els diferents models de gestió. 

ERC-AM Roses