L’Ajuntament de Roses té un romanent de més de 5 milions d’euros per aquest 2013

Ple ordinari de l'Ajuntament de Roses del mes de març

L’equip de govern de Roses va tancar l’any 2012 amb un romanent de 5.066.000
euros gràcies a l’increment dels ingressos, derivats, básicamente, dels impostos de l’IBI i i les plusvàlues, mentre que les despeses han estat inferiors les a les previstes, on la principal diferència està en el capítol de personal amb una baixada 1.380.000 euros

Ple ordinari de l'Ajuntament de Roses del mes de març
Ple ordinari de l’Ajuntament de Roses del mes de març

Gràcies a “un pressupost molt prudent pel que fa a la previsió d’ingressos com el que fa al capítol de despeses”, la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Roses de l’any 2102 presenta un resultat positiu de 5.636.267 euros, sent el romanent de tresoreria que deixa aquest mateix pressupost “de 9.712.000 milions, dels quals 4.646.000 ja els tenim afectats d’anys anteriors, el que ens quedaria 5.066.000 milions per poder disposar aques exercici 2013”, va afirmar el regidor d’Hisenda, Manel Escobar durant la celebració del ple ordinari de març.
Un romanent amb el qual l’Ajuntament de Roses té previst, entre d’altres aspectes, reservar 470.000 euros, justament els que venen derivats de la supressió de la paga extra de desembre, i un milió tres-cents mil euros, que es destinaran a fer front a les factures dels proveïdors en un màxim de 30 dies, en lloc dels 48 actuals.
Gairebé 4 milions es destinaran a continuar amb l’execució de projectes naturalesa plurianual com obres d’urbanització i millora, soterrament de contenidors, millora del passeig marítim o la finalització del vial Nord, entre d’altres, i a equipaments culturals.
L’endeutament de l’Ajuntament de Roses a data del 31 de desembre de 2012 és de 22.803.000 milions d’euros, és a dir, un 67’11% sobre els ingressos. Una xifra que està per sota del 75% que marca la Llei d’Estabilitat Pressupostària.