Més de 17 MEUR de pressupost a l’Alt Empordà per l’any 2015

El consell comarcal de l’Alt Empordà un increment del 4.15% del pressupost de l’any anterior

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàEl ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, celebrat dimarts a la tarda, va aprovar per àmplia majoria –23 vots a favor (CiU, PSC I ICV) i vuit abstencions (ERC, PP i un conseller del PSC)- el pressupost per al 2015 que puja a 17.642.500 euros. L’exercici anterior era de 16.940.000 euros, el que implica un increment del 4,15%.

Com a dades més destacables cal assenyalar que els ingressos no financers, formats pels ingressos corrents i els de capital, s’incrementaran l’esmentat 4,15% fruit del capítol de taxes i altres ingressos a causa de la revisió del tribut relatiu al cànon de l’abocador establert per la Generalitat.

Per al 2015 no es preveu cap ingrés financer, ja que no hi ha programades ni transferències de capital, ni la concertació de cap operació d’endeutament, la qual cosa suposa una limitació de la xifra d’inversions. En concret, aquest capítol de despesa (65.000 euros) inclou 25.000 euros per a millores de l’abocador i 40.000 euros per a millores en les prestacions informàtiques.

Les despeses corrents pugen un 5,21% a causa dels mateixos motius que originen l’increment dels ingressos (l’abonament del cànon de l’abocador a la Generalitat) així com de la revisió de les partides destinades a la prestació d’alguns serveis comarcals.

Finalment cal destacar que les despeses financeres (amortització de crèdits), que pugen a 319.600 euros, presenten una disminució del 33,95% en relació a 2014, d’acord amb el programa d’amortització promogut pel Consell Comarcal. A 31 de desembre de l’any vinent l’endeutament previst se situarà a l’11,26% dels ingressos corrents previstos per al 2014.

En el quadre adjunt es desglossen els ingressos i les despeses pels diferents capítols del pressupost del 2015 comparats amb els del 2014:

Pressupost d’ingressos Pressupost 2014 % Pressupost 2015 % % variació
I Impostos directes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
II Impostos indirectges 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
III Taxes i altres ingressos 2.824.469,00 16,67% 3.470.528,00% 19,67% 22,87%
IV Transferències corrents 14.035.531,00 82,85% 14.091.972,00 79,88% 0,40%
V Ingressos patrimonials 80.000,00 0,47% 80.000,00 0,45% 0,00%
Ingressos corrents 16.940.000.00 100,00% 17.642.500,00 100,00% 4,15%
VI Alineació invesions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
VII Transferències de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Ingressos de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Ingressos no financers 16.940.000.00 100,00% 17.642.500,00 4,15%
VIII Actius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
IX Pasius financers 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Operacions financeres 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL INGRESSOS 16.940.000.00 100,00% 17.642.500,00 100,00% 4,15%
Exit mobile version