Palau-saverdera aprova una bonificació del 50% de l’IBI per a les famílies nombroses

Ajuntament de Palau-saverdera

Ple de l'Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

El ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar dijous la modificació provisional de les Ordenances Fiscals per a 2016

Ajuntament de Palau-saverdera
Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera / arxiu

La nova proposta de modificació de les Ordenances Fiscals, aprovada dijous en una sessió plenària de Palau-saverdera, inclou una actualització general dels textos, per tal d’incorporar les modificacions legals d’acord amb la normativa vigent.

Es preveu una reducció del tipus impositiu dels béns immobles de naturalesa urbana per compensar l’increment del preu derivat de l’actualització de valors cadastrals.

Així mateix, s’han regularitzat diferents exempcions i bonificacions entre les que cal destacar:

  • Una bonificació del 50% de l’IBI pels béns immobles que constitueixin residència habitual de famílies nombroses.
  • Una bonificació del 95% de l’IBI dels béns declarats per Ple com d’espacial interès o utilitat municipal.
  • Una bonificació del 50% de l’ IVTM dels vehicles amb motor elèctric o biomodal o adaptats a biogàs, gas natural, comprimit, metà, metanol, hidrogen i combustibles derivats exclusivament d’olis vegetals, o bé per vehicles amb emissions de fins a 120 gr/km de CO2.
  • Una bonificació del 100% de l’IVTM per a vehicles històrics o de més de 25 anys.
  • Una bonificació del 95% a favor de construccions, instal·lacions o obres declarades pel Ple d’especial interès o d’utilitat municipal, caràcter que s’atribueix específicament a les obres de rehabilitació, restauració, reforma i pintura de façanes; del 25% per a les que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar; del 50% per els habitatges de protecció oficial; i d’un 90% per a les obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat als discapacitats.
  • Una bonificació del 50% dels drets de connexió d’aigua i clavegueram en els casos de reconnexió.
  • Es substitueix el criteri tarifari per el càlcul de la taxa de llicència urbanística, actualment establert en un percentatge sobre el pressupost per imports fixos segons la tipologia de l’obra, i s’inclou una bonificació del 100% de la taxa de llicències urbanístiques per a les obres de rehabilitació, restauració, reforma i pintura de façanes.
  • Es preveu una tarifa per els usuaris de mitja jornada tant de la Llar d’infants com del casal d’estiu.

La proposta recull noves tarifes per a l’ús d’equipaments municipals, fins ara no inclosos en l’annex corresponent. Les tarifes del Centre Cívic, de l’Hotel d’Entitats i de l’Aula de Cuina, s’han determinat prenen com a valor de referència el que estava determinat pels equipaments actualment regulats en aquests edificis, en funció de la superfície aprofitable i dels usos als que es poden destinar.

També s’han incorporat taxes d’utilització del camp de futbol, distribuint en horari nocturn i diürn per la diferent despesa que comporten en el consum d’electricitat i una taxa d’horari nocturn per a la pista de bàsquet, deixant gratuït el seu ús en horari diürn. Es preveu una bonificació del 100% d’ aquestes tarifes per a les entitats sense ànim de lucre.