Quan es parla de la SUF, s’ha de parlar clar, amb transparència

Josep Mª Martínez, regidor del PSC-Roses
El regidor del PSC a l'Ajuntament de Roses, Josep Mª Martínez

És consubstancial a la democràcia coincidir i dissentir i és essencial la relació entre la majoria i la minoria (Govern i Oposició). El ple no controla l’alcaldessa ni el seu equip de Govern, qui fa aquestes tasques és la minoria. No pertoca a la minoria el control de la legalitat. Però sí que pertoca, a la minoria, el control polític, valorant l’oportunitat o conveniència d’aquelles decisions adoptades per l’alcaldessa i el seu equip de Govern. La tasca de l’oposició, sempre des d’un vessant municipalista, és transcendental tant per la representació i acompliment del mandat que té encarregat com per les seves funcions de control i fiscalització.

Dit això, i fent referència als aclariments al prec realitzat en el darrer ple ordinari del passat mes de gener pel PSC Roses sobre deixar sense efecte el concurs del bar de la SUF, publicats per l’alcaldessa en diferents mitjans de premsa digital i escrita, hem d’aclarir també:

1.- Haguérem preferit fer aquests aclariments en el ple, que és el lloc on pensem s’han de debatre en primera instància aquests temes, però es comprova que des del Govern es pensa i actua de manera diferent.

2.- A data del mateix ple, el document al qual fa referencia l’alcaldessa i que està signat pel president de la SUF, no consta a l’expedient de l’Ajuntament, això ens fa dir que suposadament s’ha incorregut en una falta de transparència, però el substancial és que es donés entrada per registre, per tant, es dedueix que no va ser signat davant de fedatari públic, com pensem s’hauria d’haver fet per ser una modificació de conveni.

3.- A data del mateix ple, hem de dir que l’afirmació feta per l’alcaldessava ser la mateixa Junta qui va decidir que no podien prendre aquesta responsabilitat”, no s’ajusta a la realitat, ja que la Junta no va decidir mai res perquè mai va ser convocada per tractar aquest assumpte, segons les dades obtingudes des de la mateixa SUF.

4.- Ens remetem i ens ratifiquem en tot el fet argumentat en el ple en relació als 2 precs fets aquell dia.

Atès, però, que és una decisió de la SUF acceptar o no la resposta donada per l’alcaldessa, el PSC Roses no té res més a dir sobre aquest assumpte. Tanmateix, ens reservem demanar en el proper ple que es revisi l’expedient a fi i efecte que es conclogui correctament, i amb això, per la nostra part, donarem per acabada aquesta «peça de ball».

Josep Maria Martínez
Regidor del PSC Roses