Roses aprova les ordenances fiscals per a l’exercici 2020

Ordenances fiscals per a l'exercici 2020

Totes les ordenances s'han aprovat per 11 vots a favor

Unes ordenances aprovades amb els vots favorables de JuntsxRoses, ERC, Gent del Poble i Lliures

Aquest migdia, a les 13:30 h, tot just de finalitzar l’anterior sessió plenària, de caràcter extraordinari, l’Ajuntament de Roses ha celebrar el ple, també extraordinari en el que ha aprovat les ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Una aprovació que, a part dels evidents 10 vots favorables de l’equip de Govern (JuntxRoses 4, ERC 4 i Gent del Poble 2) ha comptat amb el suport del grup de l’oposició, Lliures.
En canvi, la resta de grups de l’oposició, PSC, Cs i PP s’han abstingut, excepte en la ordenança número 14, que fa referència a la taxa d’ocupació de la via pública, ja que Ciutadans i el Partit Popular han en contra en considerar que es podria haver donat una major bonificació per aquells establiments que tenen obert tot l’any.

Segons ha destacat el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, “les ordenances fiscals venen marcades per la congelació de la totalitat de tributs, que es mantenen igual que en els darrers 10 anys”, especificant que “la totalitat d’impostos municipals, com ara clavegueram, subministrament d’aigua, casals infantils, activitats esportives, recollida de residus, cementiri, transport urbà, llars d’infants o transport escolar, entre d’altres, es mantindran amb el mateix preu durant 2020”.

Unes ordenances que el PSC ha definit de “continuistes”.

El menjador escolar esporàdic baixa de preu i s’incorpora l’acollida als casals d’estiu 

Una modificació que s’incorpora en l’apartat de taxes és la corresponent a la quota de menjador de les llars d’infants municipals, que passa a rebaixar el preu del servei eventual de 6 a 5,5 € per dia (tant durant el curs escolar com durant el curs d’estiu), igualant-lo així a la quota que paguen els usuaris permanents. També es modifica el sistema de pagament d’aquest servei, que passarà a fer-se mitjançant la compra de tiquets.  

Una novetat que les Ordenances Fiscals incorporaran per a l’any 2020 és el preu públic corresponent al nou servei d’acollida dels casals d’estiu, que es realitzarà de 8 a 9 h del matí, de dilluns a divendres, amb un preu de 24€ mensuals i 15 € quinzenals. Aquesta acollida en la franja horària de primera hora del matí, s’oferirà a partir del proper estiu, atenent així la demanda de nombroses famílies del municipi.  

Garantir l’equilibri econòmic de la Piscina Municipal 

El preu de la Piscina Municipal tindrà un lleuger increment general destinat a assumir l’augment de salaris previst per als treballadors públics al 2020, mentre que les quotes que es troben per sota del preu de mercat es pujaran.  

Fires d’interès per a la promoció econòmica de Roses

En matèria de promoció econòmica, s’estableix que la fixació de tarifes per a la participació en fires o esdeveniments similars organitzats per l’Ajuntament, correspondrà a la Junta de Govern Local. D’aquesta manera, es possibilita l’aplicació de preus reduïts en casos en què la realització de la fira o activitat respongui a un interès general per a la promoció de la Vila. 

Obres majors i menors s’ajusten a les necessitats reals 

En l’articulat corresponent a l’apartat d’intervenció en edificacions i gestió urbanística, s’eliminen el termes “obra major” i “obra menor”, que passen a denominar-se com a “obres subjectes a projecte” i “obres no subjectes a projecte”.  

Amb el nou redactat, aquestes tarifes s’ajusten també a les característiques, necessitats reals i complexitat dels procediments detectats en la gestió d’aquestes taxes. D’una banda, s’afegeix a les obres subjectes a projecte una quota mínima de 78,69 € per a totes aquelles obres que no sobrepassin els 20.000 € de pressupost. D’aquesta manera, s’evita que obres de petit format hagin d’abonar la taxa mínima de 152 € estipulada fins ara per a tots els projectes amb pressupost fins a 50.000 €. 

Una altra punt d’ajustament es produeix en les taxes per a la tramitació d’expedients relatius a planejament urbanístic o de gestió urbanística promoguts per particulars, els quals passen a quantificar-se en funció de la complexitat i de la necessitat de coneixements tècnics qualificats per a la seva tramitació, oscil·lant entre els 108 € en casos de projectes de reparcel·lació, fins als 1.074 € en casos de plans parcials, plans especials i plans de millora urbana. 

La bonificació de l’ocupació de via pública s’unifica en un 50% 

La darrera novetat és la modificació de les bonificacions corresponents a l’ocupació de la via pública, que passen a unificar-se al 50% de les quotes. D’una banda, se suprimeix la bonificació del 60% (establiments oberts tot l’any i que acomplissin els criteris d’autorització d’ocupació de la via pública), mentre que el 20% de bonificació contemplat per als establiments oberts un mínim de 3 mesos durant els mesos d’octubre a febrer (ambdós inclosos), passant ambdues a ser del 50%. 

D’aquesta manera el govern municipal vol potenciar l’obertura d’establiments comercials en èpoques de baixa afluència de visitants.