Cinema a la Fresca

Total de casos de coronavirus i defuncions a l’Estat espanyol a data d’avui, 15 de març de 2022

A l’Estat espanyol fins al moment s’han notificat un total de 11.260.040 casos confirmats de coronavirus i 101.416 morts

El present informe s’ha realitzat amb les dades individualitzades notificades per les CCAA a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (al sistema SiViEs). S’inclouen els casos notificats confirmats amb una prova diagnòstica positiva d’infecció activa (PDIA) tal com s’estableix en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 i a més els casos notificats abans de l’11 de maig que van requerir hospitalització, ingrés en UCI o van morir amb diagnòstic clínic de COVID-19, d’acord amb les definicions de cas vigents a cada moment. Qualsevol futura actualització que realitzin les CCAA quedaran reflectides en els informes diaris. A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 11.260.040 casos confirmats de COVID-19 i 101.416 morts.

Taula. Casos de COVID-19 confirmats i morts a 15.03.2022

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 15 DE MARÇ DE 2022 

CCAA Casos totals Casos nous notificats des de l’últim informe* Casos diagnosticats en los últims 14 dies*** Casos diagnosticats en los últims 7 dies*** Casos morts
IA** IA** Morts
totals
Amb data de defunció
en els últims 7 dies***
Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 1.368.513 2.867 21.869 258,12 10.048 118,60 13.000 33 0,9%
Aragón 402.753 1.463 6.115 461,07 2.974 224,24 4.950 39 1,2%
Asturias 198.338 938 4.389 433,78 2.339 231,17 2.561 15 1,3%
Baleares 259.590 1.010 5.129 437,25 2.520 214,83 1.231 8 0,5%
Canarias 310.568 3.003 18.287 841,58 8.914 410,23 1.612 15 0,5%
Cantabria 127.885 450 2.464 421,55 1.190 203,59 781 3 0,6%
Castilla La Mancha 478.538 1.328 4.495 219,32 2.065 100,75 7.118 8 1,5%
Castilla y León 664.470 2.518 11.421 479,24 5.648 237,00 8.329 26 1,3%
Catalunya 2.317.123 5.485 43.849 564,82 18.390 236,88 18.568 13 0,8%
Ceuta 19.134 73 280 335,26 164 196,37 145 0 0,8%
C. Valenciana 1.319.710 4.022 16.664 329,45 7.728 152,78 9.098 28 0,7%
Extremadura 243.485 1.493 8.731 824,07 4.821 455,03 2.253 11 0,9%
Galicia 553.035 5.490 23.818 883,57 12.025 446,09 3.149 20 0,6%
Madrid 1.616.860 2.089 15.024 222,54 7.029 104,11 17.636 20 1,1%
Melilla 20.415 31 186 215,62 87 100,86 152 0 0,7%
Murcia 382.119 1.253 7.695 506,75 3.202 210,87 2.181 5 0,6%
Navarra 226.199 525 3.095 467,85 1.562 236,12 1.507 6 0,7%
País Vasco 660.520 1.704 9.586 432,97 4.876 220,24 6.236 0 0,9%
La Rioja 90.785 324 1.781 556,92 919 287,37 909 1 1,0%
ESPAÑA 11.260.040 36.066 204.878 432,37 96.501 203,65 101.416 251 0,9%

Els casos nous notificats diàriament corresponen a casos diagnosticats de dies previs, no sols al dia anterior.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2021.
*** Les dades de IA i de morts en els últims 7 dies no són comparables entre CCAA, degut fonamentalment a les diferències en la notificació de casos per test d’autodiagnòstic, així com a retards en la notificació de morts en algunes CCAA.