Aclariment de l’Ajuntament de Roses respecte a l’edifici Royal Marine II

Carles Pàramo

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Carles Pàramo, vol fer pública la realitat sobre la demolició de la ultima planta de l’edifici Royal Marine II

Carles PàramoDavant l’informació publicada, referent a l’edifici Royal Marine II de Roses, en alguns mitjans de comunicació, el primer tinent d’alcalde, Carles Pàramo, ha volgut posar els punts a les íes repecte a la situació, en el següent comunicat:

Davant la noticia publicada en algun mitjà sobre la inactivitat de l’ajuntament en l’execució d’una sentència judicial que ordenava  la demolició de la ultima planta de l’edifici Royal Marine II, aquesta alcaldia vol aclarir que l’ajuntament va presentar el passat divendres davant el jutjat contenciós administratiu 1 de Girona un incident d’inexecució de llicència per impossibilitat legal i que, per tant, la qüestió esta sub-indice. 

En qualsevol cas, hem de manifestar que l’actuació municipal no ha pretès en cap moment desobeir una ordre judicial, sinó actuar amb la màxima cautela i respecte als tribunals  i així, malgrat que els informes tècnics eren favorables a l’atorgament de la llicència de legalització de  les obres, va  optar per suspendre inicialment la  seva concessió i trametre aquests informes juntament amb el  projecte de legalització al Tribunal perquè resolgués si es podia atorgar la llicència  demanada pels afectats, prèvia audiència dels denunciants.  

Segons la sentència referida a la noticia, aquesta actuació municipal va ser equivocada. Segons la sentència del TSJ de Catalunya de 29 de desembre de 2013, aquest no era  el procediment que hauria d’haver seguit l’ajuntament, sinó que hauria d’haver resolt sobre la procedència de l’atorgament de la llicència  abans de comunicar-lo la Tribunal. 

Doncs bé,  seguint les indicacions contingudes en aquesta darrera resolució judicial, la Junta de Govern va acordar en la sessió celebrada el 31 de gener atorgar la llicència demanda i, posteriorment, promoure l’ incident de inexecució de la sentència per aquest motiu davant el jutjat. 

Per tant, sincerament creiem que no ha estat mai la voluntat d’aquest ajuntament d’incomplir aquesta sentència ni cap altre, sinó ser cautelosos abans de prendre una decisió i no contrariar als tribunals, objectiu que, evidentment, no hem aconseguit. No obstant, esperem que puguem acreditar la bona fe de l’actuació de l’ajuntament en aquest assumpte i solucionar aquest mal entès en el moment processal oportú.

Recordar que en el període 2008/2014 a Roses hi ha hagut 3 persones diferents al front de l’alcaldia.

Carles Pàramo i Ponsetí

Diputat a Corts per Girona
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Roses