Ajudes en modalitat de préstec per a arrendataris d’habitatge afectats per la crisi econòmica de la COVID-19

Moratòries hipotecàries a Roses

Préstecs concedits per entitats de crèdit, que comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat els criteris i requisits per accedir a les ajudes transitòries de finançament en la modalitat de préstecs avalats i subvencionats per l’Estat, per als arrendataris d’habitatge habitual que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquests préstecs seran concedits per entitats de crèdit, comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant. La seva quantia podrà arribar fins al 100% de l’import de sis mensualitats, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat. Hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans del 30 de setembre de 2020.

Els préstecs podran atorgar-se als arrendataris d’habitatge habitual, residents a Espanya i amb contracte en vigo, que reuneixin de manera conjunta els següents requisits:

  • Que l’arrendatari o algun dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos a conseqüència de la COVID-19
  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no aconsegueixi el límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM)
  • Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics de la llar resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

Podeu consultar els requisits i condicions complets dels ajuts, així com accedir al model de formulari per a la sol·licitud del préstec AQUÍ.