Ban de l’alcaldia de l’Ajuntament de Roses

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan

Montse Mindan Cortada, Alcaldessa de l’Ajuntament de Roses, INFORMA:

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid 19 i la declaració de l’estat d’alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats: 

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitats. 
  2. Assistència a instal.lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial. 
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 
  6. Desplaçaments a entitats financeres.
  7. Per a causa de força major o per situació de necessitat. 
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada. 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de serveis. 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 

Així mateix, queden suspesos i s’interrompen els terminis per la tramitació dels procediments administratius d’aquesta corporació. El còmput es reiniciarà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma en tot el territori nacional. 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.