Ban de l’alcaldia de l’Ajuntament de Roses

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan
Montse Mindan, és la nova presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus

Montse Mindan Cortada, Alcaldessa de l’Ajuntament de Roses, INFORMA:

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid 19 i la declaració de l’estat d’alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats: 

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitats. 
  2. Assistència a instal.lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial. 
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. 
  6. Desplaçaments a entitats financeres.
  7. Per a causa de força major o per situació de necessitat. 
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada. 

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de serveis. 

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 

Així mateix, queden suspesos i s’interrompen els terminis per la tramitació dels procediments administratius d’aquesta corporació. El còmput es reiniciarà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma en tot el territori nacional. 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.