Ban municipal de Roses sobre la gestió de residus domèstics pel COVID-19

Ban de Roses pel COVID-19

Un ban que remarca, entre d’altres mesures preventives per evitar el contagi del coronavirus COVID-19, la necessitat d’introduir totes les bosses d’escombraries als contenidors i no deixar-les a la via pública

L’alcaldessa de Roses ha aprovat un Ban municipal on es contemplen les instruccions i mesures que la ciutadania ha de contemplar en la gestió de residus, d’acord a l’Ordre SND/271/2020 del Ministeri de Sanitat. La necessitat que totes les bosses d’escombraries s’introdueixin en el contenidor corresponent i no es deixin a la via pública, com ha de ser el maneig domiciliari dels residus generats per persones en quarantena o amb positiu de coronavirus, on es llencen guants, mascaretes i mocadors, o a quin contenidor es diposita cada tipus de residus, són algunes de les indicacions que recull el Ban.

Ban municipal de l’Ajuntament de Roses

Amb motiu de la situació d’emergència de salut pública provocada per el COVID-19, el govern estatal ha emès l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la que s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

En l’àmbit domiciliari, l’ordre estableix que per llars en quarantena o amb casos positius de COVID, els residus generats per la persona malalta o aïllada hauran d’introduir-se en la bossa d’una paperera amb tapa, tancar-se i recollir-se en l’interior d’una altra bossa, també tancada, que al seu torn es ficarà dins la bossa de fracció resta (la que inclou els residus que queden després separar els que tenen el seu propi contenidor).

Aquesta bossa haurà d’anar al seu corresponent contenidor (resta, el gris). Queda prohibit dipositar aquestes bosses als contenidors de recollida selectiva (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o deixar-los fora del contenidor, a la via pública.

Per a la resta de les llars, es recomana que la selecció de residus sigui el més precisa possible per així reduir al mínim la mida de la bossa de fracció resta, en la qual també s’han de rebutjar els guants i les mascaretes, que en cap cas s’han d’introduir a la fracció envasos.

Cal recalcar la necessitat, en aquests moments, que totes les bosses d’escombreries s’introdueixin en el contenidor corresponent i no es deixin a la via públlica.

De ser necessari, s’establirà una recollida diferenciada de les bosses procedents de centres on hi hagi un elevat nombre d’afectats per COVID-19 mentre duri la crisi sanitària. En tal cas, en propers bans es donaran instruccions sobre com s’identifiquen aquestes bosses externament (per exemple amb cinta aïllant de color) i, com s’efectuarà el seu dipòsit.

PEL QUE FA AL MANEIG DOMICILIARI DELS RESIDUS, L’ORDRE FA LES SEGÜENTS RECOMANACIONS:

  1. Residus en llars amb positius o en quarantena per COVID-19, es recomana realitzar-lo d’acord amb el següent:
  • Els residus del/la pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en una galleda d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.
  • La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-se en una segona bossa d’escombraries (bossa 2), a la banda de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador, i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.
  • La bossa 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries (bossa 3) corresponent a la galleda de fracció resta.
  • Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys 40-60 segons.