Casal de Setmana Santa de Roses 2013

casal_setmana_santaEDATS

De 3 a 12 anys (nascuts entre els anys 2001-2009)

ACTIVITATS RECREATIVES

Jocs, manualitats, tallers, danses, cançons…

DATES

Del 25 al 28 de març, ambdós inclosos

LLOC

CEIP Narcís Monturiol

HORARIS

De 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h (Servei de menjador)

QUOTES

Quota d’activitats: 50 euros

Quota de menjador: 24 euros

Servei de menjador, per dia: 6 euros

INSCRIPCIONS

De l’11 al 15 de març. Per Internet a l’adreça web:

www.roses.cat, o presencialment a les oficines del SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses, de dilluns a divendres i de 9 a 14 h.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

Durant el període d’inscripció caldrà portar el full d’inscripció omplert i signat pel pare, mare o tutor, i una fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a que s’ha d’inscriure. Per a inscripcions amb dret a bonificació, també s’haurà de portar la còpia de la documentació

requerida en cada cas. Si no es porta aquesta documentación i/o si es té un deute amb l’Ajuntament, no es podrà aplicar la bonificació.

INFORMACIÓ

Departament d’Esports – Tel.: 972 15 00 33

BONIFICACIONS

1 | Bonificació del 20 % en les quotes del servei d’activitats:

a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al salari mínim interprofessional que s’estableix per a cada any multiplicat per 1,5 i pel nombre de membres de la unitat familiar.

b) Per als fills de famílies nombroses.

c) Per als membres de famílies monoparentals.

d) Per als fills i/o filles de persones vídues.

e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament

al servei de casals.

2 | Bonificació del 50 % en les quotes del servei d’activitats:

Per a les persones a les quals s’estigui fent una intervenció familiar amb el Departament de Benestar Social i Família. Aquesta bonificación podrà arribar al 100 % quan els Serveis Socials i el Departament d’Educació ho justifiquen segons la situació de risc i la necessitat urgent dels menors.

– No es podrà gaudir de més d’una bonificación simultàniament.

– Per poder gaudir de les bonificacions previstes, cal no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament.

– La quota de servei de menjador NO s’inclou a les bonificacions.