Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

Castelló d’Empúries aprova un pressupost per al 2024 de més de 29 milions d’euros

Ajuntament de Castelló d’Empúries
Sala de plens de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries

El pressupost municipal de la Vila Comtal per al 2024 presenta un ambiciós projecte d’inversions de cares a un major benestar de la ciutadania

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, celebrat aquest passat dimarts, 21 de novembre, va aprovar inicialment, amb els 8 vots a favor de l’equip de Govern (ERC-PSC- Demòcrates, 4 abstencions de SOM i les 5 abstencions de Junts (2), CUP, PP i VOX, el Pressupost General, les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal per a l’exercici econòmic 2024.

El pressupost que es va presentar vol donar resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i, per això, va presentar un ambiciós projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2023, contribuiran a un major benestar de la ciutadania.

Val a dir que el 2024, l’ Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als nou milions d’euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2023 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2023.

El Pressupost General, anivellat, dona compliment a la normativa vigent, essent el següent:

· El Pressupost Municipal de l’ Ajuntament: 29.360.257,46 €.

· El pressupost dels ens autònoms dependents és :

         1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries: 288.025,73 €

            2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 896.718,19 €

3.- Escola Municipal de Música ‘Antoni Agramont’: 189.436,65 €

L’estat de previsions de despeses i d’ ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, es de 3.344.048,84 €.

S’albira un augment d’ingressos, a l’ haver augmentat lleugerament la càrrega fiscal i es compta també amb un increment de l’ aportació en els ingressos de l’Estat, principalment.

Es mantenen les subvencions

El pressupost per a l’any vinent manté les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal de caràcter cultural, social, esportiu i comercial, destacant que l’any 2024 serà ja el setè any que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries dona subvencions per a l’adquisició dels llibres de text i també les relatives a la instal·lació de plaques solars, així com per pintar les façanes dels habitatges, per aplicar mesures d’estalvi energètiques en establiments comercials i negocis, etc.

El Pressupost General global a nivell d’import agregat, abans de les oportunes compensacions és el més elevat de la història del municipi: 31.037.983,99€.

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL:

El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2024 puja a 29.360.257,46 €, la qual cosa significa una variació en augment del 11,84% respecte a l’any anterior.

Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 2024 respecte de l’ exercici 2023, són les que consten en l’Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar:

a) Estat de Despeses

En quant al Capítol I, Despeses de Personal, s’ha incrementat en un 7,83 % del 2024 respecte del 2023. La principal raó ve donada per, una banda, l’ actualització de les retribucions per a fer front a la puja del 2,00%, en base a l’acord del govern de l’Estat amb els Sindicats pel període 2022-2024.

Es continua aplicant gradualment la  valoració de la RLT (Relació de llocs de treball), aprovada a finals de 2022.

Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la creació de noves places o requalificacions, en base als informes corresponents.

Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, l’import és de 9.987.176,58 €, la qual cosa representa un augment del 12,02%.

Els crèdits per despeses obligatòries i necessàries pel funcionament operatiu de serveis i activitats municipals, gaudeixen d’un reforç que s’haurà de veure reflectit en la gestió diària dels mateixos.

El Capítol III, Despeses Financeres, té un increment del 91,02 %, en relació l’exercici actual, essent el seu import de 362.267,54 €, per l’increment dels tipus d’interès.

El Capítol IV, Transferències Corrents

També destaquem les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres organismes autònoms municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats, a més de les subvencions ja esmentades que es donen a entitats per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu, mediambiental i comercial, com així mateix per a l’adquisició de llibres de text.

Capítol V, Fons de contingència, cal esmentar que de les previsions de recursos ordinaris corrents s’anirà utilitzant el marge d’estalvi obtingut a mesura que es confirmin les previsions d’ingressos en la liquidació de la PMTE de l’exercici 2022, per import de 262.339,83 €.

Capítol VI, Inversions, es produeix un important increment, passant de 2.135.690,64 € l’ any 2023 a 3.117.253,58 €, la qual cosa suposa un augment del 45,96 %.

S’ha de destacar però, que el programa d’inversions per l’exercici 2023, on les previsions definitives del mateix són de 9.933.020,76 €, no s’han executat en la seva totalitat i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2024, tindrà un volum d’inversions previst molt important.

PLA D’INVERSIONS DE L’EXERCICI 2024

Adquisició Jocs Infantils 55.000,00
Obres urbanització solar cessió Ensenyament 353.873,93
Inversions Obres Generals 100.000,00
Reasfaltat i pavimentació de carrers 190.000,00
Arranjament del Pont del Canal de Falconera 55.000,00
Implantació esquenes d’ase al municipi 150.000,00
Ponts peatonals Empuriabrava 35.000,00
Tancaments, pluvials…Escola Ruiz Amado 30.000,00
Sala municipal 800.000,00
Centre de dia i Omac 369.494,02
Adquisició de taules 5.000,00
Mobiliari 6.000,00
Nous Serveis a les platges 10.000,00
Participació Ciutadana 250.000,00
Digitalització Amarradors – GIS 48.000,00
Programa Gestió Tributaria i Recaptació 258.385,63
Sistema digital de sancions 40.000,00
Enllumenat rotonda Castelló  65.000,00
Climatització Ajuntament 100.000,00
Senyalització patrimonial 3.000,00
Pintura Edificis Públics 40.000,00
Obres edifici centre serveis Puigmal 100.000,00
Minideixalleries Arranjament/conservació ponts trànsit rodat. 3.500,00 / 50.000,00
TOTAL 3.117.253,58 €

En quan al Capítol IX, Passius Financers, incrementa en un 5,00%. Es passa de 1.764.468,01 € de 2023 a 1.852.680,81€ al 2024.

b) Estat d’ingressos

S’ha adoptat en els capítols I, II i III, el criteri de drets reconeguts i a la resta de capítols, el criteri de caixa en les previsions.

Els augments en els ingressos tributaris es deuen principalment a les mesures previstes en la modificació de les OOFF 2024.

El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment de 1,40%, passant de 12.923.057,64 € al 2023, als 13.103.993,86 € previstos pel 2024.

Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, s’incrementa passant de 434.181,84 € al 2023, a 535.097,22 €, previstos pel 2024. Això suposa un increment de 23,24%.

La pressió fiscal per l’exercici 2024, ha experimentat variacions doncs s’ha tingut en compte l’ especial conjuntura desfavorable ja comentada anteriorment.

Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a l’alça de 15,12%, passant de 5.938.611,93 € a 6.836.440,84 €.

En quan al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions augmenten respecte de 2023, concretament el 16,73%, passant de 4.076.354,29 € a 4.758.274,88 €.

La principal causa d’aquest augment es deu bàsicament a la previsió favorable de la liquidació de la PMTE 2022, avaluada d’acord amb les dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

L’ import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, suposa al 2024 un augment del 35,67%, passant el 2023 de 743.881,11 € a 1.009.197,08 € al 2024.

El Capítol VII, Transferències de capital, es preveu inicialment un import de 128.770,18 € per l’exercici 2024.

El Capítol IX, Passius financers, augmenta en un 69,39 %, passant de 1.764.255,25€ a 2.988.483,40€ que serviran per finançar inversions.

c) Estalvi pressupostari:

Aquest exercici 2024 està previst un estalvi corrent pressupostari total, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 2.115.020,64€, estalvi que es destina a l’amortització de passius financers per import de 1.852.680,81 € i a la dotació d’un fons de contingència de 262.339,83 €.

d) Endeutament:

L’endeutament a llarg termini a final de 2024, està previst en el 54,85%, en base als recursos ordinaris de la liquidació de l’exercici 2022.

2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l’ empresa municipal:

S’incrementen les aportacions als diferents ens autònoms i la societat municipal.

El pressupost de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 288.025,73€, amb un increment d’ un 1,79% respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” puja a 189.436,65 €, un 2,37% més que l’exercici anterior.

El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” incrementa a 896.718,19 €, un 3,04% més que l’exercici anterior.

Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal “Castelló d’Empúries 2000, SA” puja a 3.344.048,84 €, amb una disminució del 3,01% respecte a l’exercici 2023.