Inici Actualitat Castelló d’Empúries suspèn un any les llicències d’activitats per producció d’energies renovables

Castelló d’Empúries suspèn un any les llicències d’activitats per producció d’energies renovables

Sala de Plens de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries

La voluntat de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica, però amb la preservació del sòl no urbanitzable

El ple de l’Ajuntament, celebrat el passat dijous 30 de setembre, va aprovar dues propostes de suspensió de llicències d’activitats. Per una banda, relatives a activitats i usos i de producció d’energies renovables i, per l’altra, referents als usos recreatius vinculats als jocs i apostes.

Suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica)

Davant l’emergència climàtica i de conformitat amb l’establert per l’art 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, l’Ajuntament té la voluntat de facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica. No obstant, cal tenir en compte que aquests objectius han de ser compatibles amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment pel que fa a les zones on es desenvolupen activitats del sector primari o que requereixen la màxima protecció com és el cas de les zones incloses dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Així doncs, quedaran suspeses les llicències que fan referència a aquestes activitats pendents de l’estudi que s’ha encomanat als serveis tècnics municipals per tal de definir la ubicació més idònia, en sòl no urbanitzable, per als usos de parcs solars i eòlics, exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum.

Suspensió per un any de les llicències per a usos recreatius especialment vinculats als jocs i apostes

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries vol adoptar un seguit de mesures encaminades a preservar la salut ciutadana i a evitar addiccions. És per aquest motiu que vol estudiar la implantació més idònia d’establiments recreatius i assimilats al joc i a les apostes a través de la modificació del POUM. Amb aquest objectiu doncs, quedaran suspeses també per un any, les llicències relatives als jocs d’atzar (bingos, casinos, sales de jocs, , locals d’apostes…).

Ambdues propostes varen ser aprovades durant la sessió plenària que va tenir lloc el passat dijous per 10 vots a favor, 2 abstencions i 5 en contra, la primera; i per 13 vots a favor i 4 abstencions, la segona.

Exit mobile version