Ciutadans Roses presenta un recurs en contra del decret d’alcaldia en suport del referèndum

Llei del Referèndum

El portaveu de Cs Roses, José Manuel Álvarez presentant el recurs al registre d'entrada de l'Ajuntament

La formació taronja a Roses expressa el seu desacord per la signatura del decret per part de l’alcaldessa Montse Mindan per inconstitucional i demana la seva anul·lació

Llei del Referèndum
El portaveu de Cs Roses, José Manuel Álvarez presentant el recurs al registre d’entrada de l’Ajuntament

El recurs presentat pel portaveu de Cs Roses, José Manuel Álvarez, aquest matí a en contra del decret signat per l’alcaldessa Montse Mindan en suport del referèndum de l’1 d’octubre, demana deixar-ho sense efecte considerant que representa un acte administratiu, conseqüència de la Llei del Referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya el passat dimecres, i que va suspesa posteriorment pel Tribunal Constitucional i, per tant, no té cap vigència ni marc jurídic legal.

Segons Álvarez, “l’alcaldessa de Roses, l’alcaldessa del tots els ciutadans, ha recolzat un cop més, amb la signatura d’aquest decret, un referèndum il·legal, sense respectar la Constitució i destrossant, literalment, la convivència i la unitat de tots els catalans”.

El portaveu de Ciutadans ha volgut dirigir-la directament una pregunta a Montse Mindan assenyalant “alcaldessa, li preocupa l’opinió del tots els seus veïns, de tots els nostres veïns?”.   

RECURS DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (C´s) A L´AJUNTAMENT DE ROSES, EN CONTRA DEL DECRET D´ALCALDIA 3066/2017 DE SUPORT AL REFERÈNDUM IL·LEGAL DE L´1 D´OCTUBRE DE 2017

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d´Autodeterminació. Una llei que ha estat recorreguda i suspesa per part del Tribunal Constitucional, per tant sense vigència, ni efectes ni marc jurídic legal, i també han quedat suspesos tots els actes administratius, inclosos els municipals, conseqüència d´aquesta Llei.

Atès que un dels actes administratius conseqüència de l´aprovació de la Llei 19/2017, ha estat per part del Govern de la Generalitat la signatura del Decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d´Autodeterminació i el Decret 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d´Autodeterminació.

Atès que l´article 29.2 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d´Autodeterminació, suspesa per part del Tribunal Constitucional, estableix que els Ajuntaments posen a disposició de l´administració electoral del Govern de la Generalitat els locals de la seva titularitat que s´utilitzen habitualment com a centres de votació. L´administració electoral del Govern de la Generalitat pot determinar locals alternatius per fer efectiu el dret de vot dels electors.

Atès que en data 7 de setembre de 2017, l´alcalde/alcaldessa del nostre municipi ha signat el Decret d´alcaldia 3066/2017, de suport al Referèndum de l´1 d´octubre de 2017, en el qual es determina complir les previsions que es concreten a l´esmentada Llei 19/2017 i als Decrets 139/2017 de 6 de setembre, de convocatoria del Referèndum d´Autodeterminació i el Decret 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d´Autodeterminació, suspesos per part del Tribunal Constitucional i per tant sense vigència ni marc jurídic legal.

Atès que els decrets d´alcaldia son disposicions de caràcter general dictades per l´alcalde o alcaldessa en l’àmbit de les seves competències pròpies, tant de naturalesa organitzativa com d’ordenació social i entre les que no figura, en cap cas, l´incompliment del marc jurídic vigent i legal ni les atribucions de representació per les quals no tenen competències i que venen determinades pels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que en el segon punt del decret Decret d´alcaldia 3066/2017, determina que es donarà compte d´aquesta resolució al Ple de l´Ajuntament en la propera sessió ordinària que se celebri.

Atès que l´alcalde/alcaldessa signa aquest Decret en exercici de les seves atribucions de representació, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) considera que aquesta atribució resta fora de les competències de representació de l´alcalde /alcaldessa i resta fora del fonament i marc jurídic legal al referir-se a una Llei i Decrets suspesos i per tant sense vigencia, per part del Tribunal Constitucional, de la mateixa manera que resten fora de les atribucions dels habilitats nacionals de l´Ajuntament.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Roses, presenta el següent recurs en contra del Decret d´alcaldia 3066/2017, en data 7 de setembre de 2017, signat per l´alcalde/alcaldessa:

PRIMER: Deixar sense efecte el Decret d´alcaldia 3066/2017, de suport al Referèndum de l´1 d´octubre de 2017, signat en data 7 de setembre de 2017, considerant que representa un acte administratiu conseqüència de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d´Autodeterminació i dels Decrets 139/2017 de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d´Autodeterminació i 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d´Autodeterminació, suspesos per part del Tribunal Constitucional i per tant sense vigència ni marc jurídic legal.

SEGON: Deixar sense efecte el compliment de les previsions que es concreten a l´esmentada Llei 19/2017 i els esmentats Decrets 139/2017 i 140/2017, suspesos per part del Tribunal Constitucional i per tant sense vigència ni marc jurídic legal i que afecten a l´administració municipal.

TERCER: Donar compte d´aquest recurs en el Ple de l´Ajuntament en la propera sessió ordinària que se celebri.

QUART: Comunicar aquest recurs al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats del municipi i a la ciutadania en general.

A Roses, 8 de Setembre de 2017

José Manuel Álvarez Cuñat

Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l´Ajuntament de Roses