Mes de paraules

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà licita per 4,6 MEUR el servei de menjador escolar per als propers tres cursos

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Menjador d'una escola de Primària

La despesa es diversifica en quatre anualitats, tot i que correspon a tres cursos lectius, sent el preu unitari màxim de licitació per a cada menú d’alumne de 5,64 euros més IVA

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Menjador d’una escola de Primària / Arxiu

El Consell Comarcal va aprovar, en el transcurs d’un ple extraordinari celebrat dimarts passat, posar a licitació la contractació de la concessió del servei de menjador escolar i monitoratge de tots aquells centres de l’Alt Empordà que tenen aquesta prestació gestionada directament per aquesta administració. L’import total de l’adjudicació, que és per als propers tres cursos lectius, és de 4.625.305,35 euros.

La competència de gestionar els menjadors escolars de la comarca està delegada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat. L’expedient aprovat inclou el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives que han de regir l’adjudicació que es realitza per procediment obert. El contracte es podria prorrogar dos cursos escolars més (2020-21 i 2021-22), previ acord del Ple del Consell Comarcal.

La despesa es diversifica en quatre anualitats, tot i que correspon a tres cursos lectius. Pel que fa al 2017 (període de setembre a desembre) l’import és de 604.443,31 euros. Per als anys 2018 i 2019, 1.541.768,45 euros cadascun, i per al 2020 (període de gener a juny), 937.325,14 euros. Es liciten vuit lots diferents, amb una previsió de 1.412 comensals en el seu conjunt i corresponents a un total de 35 escoles de la comarca. En total, sumen 249.744 menús.

Els plecs de clàusules assenyalen, entre altres coses, que es tracta d’un contracte de caràcter administratiu, tipificat com a contracte de concessió de gestió de serveis públics i que, en conseqüència, el Consell Comarcal no assegura al concessionari un rendiment mínim per la gestió i l’explotació del servei.

Tots aquests centres que tinguin un menjador gestionat per l’administració comarcal hauran de crear una comissió de seguiment del servei en el marc del seu consell escolar. L’adjudicatari haurà de preveure menús especials per a indisposicions esporàdiques, i per altres casos sotmesos a prescripció mèdica, sempre prèvia presentació del corresponent certificat sanitari, com són al·lèrgies, diabetis o intoleràncies.

També s’indica que l’adjudicatari, sense modificar el preu del menú, pot estimar les peticions dels usuaris per tal d’adaptar-se als costums culturals o opcions familiars dels alumnes, sempre i quan no entrin en contradicció amb les necessitats nutricionals per a cada etapa i edat escolar. El preu unitari màxim de licitació per a cada menú d’alumne és de 5,64 euros més IVA.