Cost de l’Area Medi Ambient per cadascú dels 68 municipis de l’Alt Empordà

Abocador comarcal de l'Alt Empordà

L’àrea de Medi Ambient del Consell ha elaborat una fitxa per a cadascun dels 68 municipis de l’Alt Empordà, i una de global de tota la comarca, on es resumeixen les dades més significatives dels diferents serveis realitzats, així com els costos reals que tenen per a l’ens comarcal i per a l’ajuntament

Abocador comarcal de l'Alt Empordà
Abocador comarcal de l’Alt Empordà

D’aquesta manera cada municipi, i tots els seus veïns, poden conèixer de forma directa  els serveis que s’ofereixen, els costos derivats que s’han generat en aquest àmbit i l’aportació que fa el Consell.

Per aconseguir determinar el cost de cada servei –que és l’import econòmic que paga el Consell per a la seva prestació- s’ha fet un càlcul específic per a cadascun d’ells, a partir de les despeses fixes o variables, la part proporcional del sou del personal de l’àrea dedicada a la seva prestació i altres conceptes.

Així, per al cost del servei de l’abocador comarcal, abonat íntegrament pels ajuntaments, es van pagar l’any passat 4,5 milions d’euros per al tractament de les més de 77.000 tones de rebuig entrades i les més de 1.400 tones de voluminosos.

En canvi, el servei de deixalleria, per exemple, té un cost de 26.614,83 euros, però els ajuntaments només van abonar 12.220,85 euros. La diferència és abismal en el cas de la recollida selectiva que ha suposat un cost de 908.902,32 euros i unes depeses de només 2.700 euros per als municipis.

Des de l’àrea de Medi Ambient es presten als municipis serveis com el compostatge casolà, la recollida de vehicles abandonats, la protecció d’animals, la sensibilització i comunicació ambiental i el suport a la protecció civil, entre altres. L’any passat, a més, es va crear l’Agència Comarcal d’Energia que ha assumit la redacció d’una dotzena de plans d’actuació.