El 99% de les sol·licituds de P3 i el 97% de 1r d’ESO obtenen una de les places demanades

Departament d’Educació
Aula de P3

De les 158.276 sol·licituds presentades en tot el procés de preinscripció, el 74% es van presentar telemàticament

El 99% de les sol·licituds de P3 i el 97% de les de 1r d’ESO han obtingut una de les places demanades en el procés de preinscripció per al proper curs 2020-2021. Pel que fa a la plaça demanada com a primera opció, a P3 l’han obtingut el 94% de les sol·licituds i, a 1r d’ESO, el 92% Aquests són els principals resultats de la preinscripció per als ensenyaments obligatoris arreu del territori, en què també destaca l’increment de la demanda de centres públics i l’aposta del Departament d’Educació per la preinscripció telemàtica per poder minimitzar els riscos de contagi per la Covid-19. 

Comparativa entre oferta i demanda 

Amb l’oferta de places en centres públics que ha realitzat el Departament d’Educació, s’ha donat resposta de manera global a la demanda total de sol·licituds de preinscripció per al curs vinent, segons el centre demanat en primer lloc.
Així, en l’oferta en centres públics, a P3, ha estat de 51.655 per 44.811 sol·licituds, i a 1r d’ESO, de 55.084 per 52.840 peticions. I, en centres concertats, a P3 l’oferta ha estat de 24.134 places per 18.931 sol·licituds, i, a 1r d’ESO, 6.745 per 6.681.

Increment de sol·licituds en centres públics  

A P3 enguany hi ha hagut 3.844 sol·licituds menys que el curs passat i, a 1r d’ESO, hi ha hagut un increment de 1.737 sol·licituds respecte al curs anterior, en la línia del creixement dels darrers anys. Pel que fa a la demanda de places en centres públics, s’ha produït un increment d’un 1,1% a P3 – ja hi va haver un creixement d’un 0,3% del curs 2018-2019 al 2019-2020- i un 0,7% a 1r d’ESO –en els 2 darrers cursos no hi havia hagut traspàs de demanda entre centres de diferent titularitat.

Pel que fa les famílies que només han sol·licitat plaça en centres públics, a P3 suposen el 65% i a 1r d’ESO, el 86%; les famílies que només han demanat plaça en centres concertats han estat el 22% a P3 i el 8% a 1r d’ESO. 

En relació als barems per a l’assignació de places, a P3 el 81% de les sol·licituds validades han obtingut els 30 punts de proximitat (domicili dins l’àrea d’influència del centre), i el 46%, els 40 punts per ser germans d’alumnes escolaritzats en el centre. A 1r d’ESO, hi ha 48.204 alumnes que han obtingut plaça en un centre de secundària procedint d’un centre de primària adscrit, xifra que suposa un 82% dels que han obtingut plaça. Un 86% dels alumnes han acreditat que el domicili habitual està en l’àrea d’influència del centre i un 31%, tenir germans escolaritzats al centre. 

Presentació de sol·licituds 

Enguany, per primer cop les famílies han pogut fer la tramitació de la preinscripció per als ensenyaments obligatoris sense desplaçaments, amb la possibilitat de presentar la sol·licitud i la documentació per mitjans telemàtics. Tot i amb això, les famílies també han pogut presentar la seva sol·licitud de manera presencial en els centres educatius o en les oficines municipals d’escolarització. Sobre el total de 158.276 sol·licituds presentades, el 74% s’han presentat telemàticament. 

Els centres també han disposat d’una nova eina informàtica per a reservar una cita prèvia, a més de la tradicional trucada telefònica, com a suport en l’organització de l’atenció a les famílies. Durant el període de preinscripció dels diversos ensenyaments i fins al moment s’han gestionat 31.139 cites prèvies, i han utilitzat aquesta eina un total de 1.128 centres de tota Catalunya. 

Llistes d’espera 

Pel que fa a l’obtenció de les places demanades, després del període de matriculació s’obrirà un termini per la gestió de les llistes d’espera en els centres on hagin quedat vacants, en què els alumnes podran optar a aconseguir una de les places demanades amb més prioritat que l’assignada en el procés.