Programa d'activitats del CAR Jove de Roses

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà crea el servei de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes

EDAR de Roses
Vista zenital de l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Roses

La disminució dels costos d’una gestió integrada respecte als d’una gestió individualitzada municipi a municipi ha decidit al Consell Comarcal fer-se càrrec d’aquest servei

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat per unanimitat, en el darrer ple del mes de juliol, crear un nou servei d’abast comarcal, en aquest cas el de gestió del Sanejament en Alta de les Aigües Residuals Urbanes (SAARU). Aquesta prestació, que actualment la realitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a través d’un contracte de serveis, hauria de ser gestionada pels mateixos ajuntaments, que són els que tenen la competència.

La fórmula de l’agrupació de serveis locals en l’àmbit comarcal, en aquest cas a través del Consell Comarcal, permet agrupar un volum suficient de gestió per a dotar dels mitjans tècnics i materials necessaris per part de l’administració comarcal i, per tant, assumir aquesta nova competència.

Paral·lelament, aquesta fórmula genera sinergies i economies d’escala que beneficien el conjunt dels usuaris dels municipis des d’un punt de vista econòmic i permet compartir recursos que, altrament, estarien més enllà de l’abast de cada municipi de forma individual.

Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua està degudament estudiat que els costos d’una gestió integrada són inferiors en termes unitaris als costos d’una gestió individualitzada municipi a municipi. A un municipi petit li pot sortir de mitjana un 234% més car gestionar per sí mateix els serveis de sanejament d’aigües residuals. Tot plegat, per tant, justifica sobradament que el Consell Comarcal hagi decidit fer-se càrrec d’aquesta prestació.

El SAARU té com a finalitat principal assumir la construcció i gestió de forma integrada i coordinada de les estacions depuradores d’aigües residuals, de les estacions de bombament, dels emissaris submarins i dels col·lectors en alta (s’entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament les aigües residuals recollides fins a l’estació depuradora d’aigües residuals).

Pel que fa a finançament econòmic, el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua consideren que, amb el principi de recuperació de costos establert en la Directiva Marc de l’Aigua (és a dir el cànon de l’aigua, les obligacions que té l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb la construcció de les instal·lacions i sosteniment econòmic de la gestió, i la figura de l’atribució de fons) es pot garantir la suficiència financera per a la gestió dels sistemes públics de sanejament en alta, sigui quina sigui l’escala territorial a la qual es produeixi aquesta gestió.