El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presenta un presssupost de 36 MEUR per a l’exercici del 2019

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

El pressupost va ser presentat la setmana passada al Consell d’Alcaldes, presidit per Montse Mindan, que li va donar el seu vistiplau

Un pressupost que s’aprovarà demà dimart al ple de Consell i que en aplicació de la Llei pressupostària, el superàvit s’ha destinat a amortitzar crèdits i en aquests moments ja no queda res per pagar en aquest apartat

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
El pressupost va ser presentat la setmana passada al Consell d’Alcaldes, presidit per Montse Mindan, que li va donar el seu vistiplau

El ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que se celebrarà aquest dimarts a la tarda, té previst aprovar el pressupost per a l’exercici del 2019 que puja a 36.084.000 euros. L’exercici anterior era de 39.180.326 euros, el que implica un descens del 7,90% degut bàsicament a la finalització de les obres del Centre de Tractament de Residus (CTR). Les inversions pugen un total de 8.314.682,41 euros. El pressupost va ser presentat aquesta setmana al Consell d’Alcaldes -el primer que presidia Montse Mindan- que li va donar el vistiplau sense cap modificació.

El pressupost proposat per a l’exercici 2019 dona compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d’Estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. Aquesta normativa estableix un nou marc jurídic, afegint el principi d’estabilitat pressupostaria (equilibri pressupostari) previst a la normativa anterior, el principi de sostenibilitat financera (volum d’endeutament públic) i la regla de la despesa, que fixa un creixement màxim de la despesa pública relacionat amb l’evolució del PIB.

Sota aquestes premisses, el pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a l’any 2019 puja a 36.084.000,00 €, cosa que significa una disminució del 7,90% respecte l’any anterior a causa, sobretot, de la finalització de les obres en el Centre de Tractament de Residus. Aquest fet també provoca que el conjunt els ingressos no financers, formats pels ingressos corrents i els de capital, es disminueixen en un 7,89%.

Les despeses corrents pugen un 4,04% degut a l’increment previst de les retribucions del personal, al contracte programa de serveis socials i les transferències associades a l’increment de serveis. Per la seva banda, les despeses de capital -incloses dins l’apartat d’inversions- suposen 8.314.682,41€, destinades bàsicament a l’execució final de les obres al CTR, al centre d’acollida d’animals de companyia i a l’adquisició i adequació d’un edifici per ampliar la seu del Consell Comarcal.

Finalment, les despeses financeres, que pugen a zero euros, presenten una disminució del 100% en relació a 2018, per l’aplicació de l’esmentada Llei d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera sobre el destí del superàvit que, en aquest cas, s’ha destinat a amortitzar tots els crèdits que tenia pendents el Consell Comarcal.

Novetats del pressupost

Entre altres novetats de cares a l’exercici del 2019, el pressupost del Consell Comarcal preveu la posada en marxa del servei d’assistència dels serveis d’arquitectura i enginyeria als ajuntaments de la comarca que ho sol·licitin. En l’àmbit de la promoció turística es desenvoluparan tres projectes cofinançats amb fons europeus: Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà; Especialització i competitivitat territorial Costa Brava-Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa; i BiciTransCat: Desenvolupament de nous itineraris ciclables i enllaços multimodals transfronterers per la promoció de la mobilitat sostenible.

A l’àrea de Benestar s’incrementa la partida de personal, motivat pel desenvolupament dels serveis socioeducatius davant de situacions de risc de la infància i l’adolescència que caldrà posar en marxar al llarg de l’any vinent. Finalment, cal destacar que a l’àrea de Promoció Econòmica es continuarà amb els programes de treball i formació, tant per a persones aturades amb especials dificultats d’inserció com en joves procedents del Programa de Garantia Juvenil.