Roses Cultura

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà tanca la liquidació del 2020 en 4,2 MEUR

Un tancament positiu en un any en el qual s’han hagut de fer front a despeses extraordinàries per la Covid-19

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va ratificar, aquest dimarts 23 de març, l’expedient de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 2020. Segons l’informe d’intervenció el resultat pressupostari és de 4.216.462 euros i un romanent de tresoreria de 7.824.829,36 euros. Aquesta xifra, contempla 1.800.000 euros d’operacions financeres que serviran per a la compra d’un immoble que encabeixi alguns dels serveis i àrees del consell comarcal.

D’acord amb la Llei d’Hisendes Locals, de la liquidació del pressupost es dedueix que l’any passat el Consell Comarcal va aconseguir un estalvi net de 3.953.166 euros. L’endeutament a 31 de desembre de 2020 és de 6,63% sobre els ingressos corrents liquidats i deixa l’ens comarcal amb una estabilitat pressupostària i capacitat de finançament d’1.932.260 euros.

Aquest és un resultat positiu, en un any en el qual s’han hagut de fer front a despeses extraordinàries per la Covid-19.