El Consell Comarcal redactarà els projectes tècnics de 10 municipis de l’Alt Empordà

Consell Comarca de l'Alt Empordà

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat la relació de 10 projectes inclosos dins del Programa d’Assistència Tècnica als municipis per a l’any 2014

Consell Comarcal de l'Alt EmpordàAcollir-se a aquesta iniciativa suposa per als 10 municipis seleccionats la redacció dels corresponents projectes que han estat presentats i aprovats a càrrec dels serves tècnics del Consell.

Aquesta iniciativa comarcal facilita la redacció de projectes d’obres que hagin d’integrar-se en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya o bé a altres programes específics de la Generalitat, així com actuacions que els municipis tinguin previst executar directament o en col·laboració amb altres administracions.

Han pogut presentar sol·licituds tots els municipis inclosos en l’àmbit territorial de l’Alt Empordà. Cada ajuntament només podia demanar la redacció d’un sol projecte, quedant exclosos la redacció d’instruments de planejament. Tota vegada que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, com cada any s’han atès les peticions que realment es puguin assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels ajuntaments peticionaris.

L’assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l’ens peticionari i el Consell Comarcal, amb un límit màxim per part de l’ens comarcal de 4.000 euros per projecte i any, sense perjudici de poder passar aquest límit si les circumstàncies o la característica de l’obra així ho aconsellés. Per determinar l’aplicació de les tarifes, s’ha valorat l’import de la redacció del treball d’acord amb els barems orientatius aprovats pels col·legis professionals corresponents però reduïts en un 20%.

La relació de projectes que seran redactats per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà són els següents:

Ajuntament Bàscara.- Ampliació del cementiri municipal de Bàscara.

Ajuntament de Cabanes.- Cobriment del tram del rec que passa pel carrer Escudillers.

Ajuntament de Cantallops.- Reparació de ferm, formació de cunetes i mesures de seguretat al Camí de les Roures.

Ajuntament de Llers.- Projecte de remodelació de la xarxa d’aigua potable del Poble Nou.

Ajuntament de Pau.- Adequació de l’enllumenat públic dels sectors els Olivars i la Vinya.

Ajuntament de Pont de Molins.- Projecte d’actualització del condicionament del local polivalent.

Ajuntament de Pontós.- Infraestructures i serveis urbans a Pontós, fase 2.

Ajuntament de Terrades.- Tractament d’aigua potable i implantació del sistema de telecontrol a l’abastament d’aigua potable.

Ajuntament de Ventalló.- Construcció d’un porxo a la llar d’infants municipal.

Ajuntament de Vilanant.- Projecte de local social i educatiu.