Nadal a Roses

El Consell Comarcal, també contra la llei Wert

El ministre d'Educació José Ignacio Wert
El ministre d'Educació José Ignacio Wert
El ministre d’Educació José Ignacio Wert

A la sessió plenària d’ahir dimarts el Consell Comarcal va aprovar la moció contra l’avantprojecte de llei de millora de la qualitat educativa (LOMCE) del ministre d’Educació José Ignacio Wert, i en defensa del sistema educatiu català.

La proposta va trobar el suport de tots els grups polítics excepte, com és llogic, del Partit Popular.

Moció contra la reforma de la llei d’educació del ministre Wert

En els darrers anys el nostre país, en el marc de les competències d’ensenyament en tota la seva extensió, s’ha dotat d’un model educatiu propi, inclusiu, cohesionador i que ha buscat l’excel.lència.

En aquest entorn l’escola catalana també ha tingut un paper vital en la pervivència de la nostra llengua, atès que el model educatiu d’immersió lingüística ha permès, sense cap tipus de fricció, normalitzar el futur d’una llengua amenaçada per les prohibicions d’una dictadura.

A Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels anys 80, basat en una escola catalana per a tothom, sense segregació per motius de llengua familiar o d’origen i on el català ha estat la llengua vehicular d’aprenentatge.

Aquest model s’ha vist tensionat en ocasions per les institucions del Regne d’Espanya, entre elles el Defensor del Poble, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que han pretès i ordenat que la llengua espanyola sigui “reintroducida” com a “lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

El Govern del Partido Popular ha respost, com podíem témer, amb un avantprojecte de Llei – l’enèsima modificació partidista del marc normatiu en l’ensenyament- que dóna carta de naturalesa a les pretensions dels diferents tribunals i altera el sistema educatiu català retornant-lo, en allò que fa referència a la llengua, a èpoques pretèrites.

L’atac al sistema educatiu català que es propugna en l’avantprojecte de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es planteja de quatre maneres:

1. Divideix les matèries a primària en troncals, específiques i d’especialitat. Les primeres han d’ocupar un mínim del 50% de l’horari lectiu, les segones, com a màxim, el 50% de l’horari, i les terceres no tenen assignat un temps mínim. És en aquest tercer bloc, amb menys hores, on la llei situa les llengües cooficials, per darrere en importància al currículum de la llengua castellana i la primera llengua estrangera (troncals) però també de la segona llengua estrangera que és “específica”.

2. A l’ESO, també divideix les assignatures en troncals, específiques i d’especialitat, i deixa el català en el tercer bloc. Això vol dir que per obtenir el títol d’ESO no caldrà examinar-se de català, ja que només és necessari examinar-se d’una assignatura d’especialitat i els alumnes podran escollir entre el català o qualsevol altra.

3. Una disposició addicional de la llei estableix que les dues llengües cooficials han d’estar “equilibrades en el nombre d’hores lectives” a l’escola, tot i que reserva per a les administracions educatives autonòmiques la possibilitat de determinar aquesta proporció mentre es mantinguin les condicions de “normalització lingüística”.

4. Mentre la Generalitat no determini aquesta proporció, “els pares podran determinar la llengua vehicular” en què volen escolaritzar els seus fills i podran fins i tot fer-ho en un centre privat i la matrícula l’haurà de pagar l’administració.

El nostre país no es pot permetre de cap de les maneres aquest atac al nostre sistema educatiu d’immersió lingüística , pel perill que suposa en relació al futur de la nostre llengua, per la fragmentació social que pot crear i per la manca de respecte a un poble i a uns professionals de l’Educació que han aconseguit amb el seu compromís i esforç l’existència d’un model educatiu d’èxit en els darrers anys que ha portat a un bon nivell de cohesió social.

Per tot això es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER: manifestar el rebuig total del nostre Ajuntament a l’avantprojecte de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

SEGON: donar suport a la comunitat educativa del nostre municipi en tot allò que sigui necessari per a continuar desenvolupant el model d’escola en català als nostres centres.

TERCER: oferir, fomentar i donar suport a totes les manifestacions i actuacions que es proposin des de la societat civil, des de la comunitat educativa o des del Departament d’Ensenyament en defensa del model d’escola catalana i contra les greus imposicions contingudes en l’avantprojecte que ara s’ha presentat.

QUART: donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Educación, a somescola.cat i a l’Escola en Català.