El dèficit fiscal de 2010 manté la tendència dels darrers anys

Dèficit fiscal

Catalunya aporta el 19,4% del total d’ingressos de l’Administració central, però només rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat

Dèficit fiscal

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha presentat avui la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central de l’any 2010, complint amb la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals.

La balança fiscal mesura l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l’Administració central, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l’Estat realitza en un territori i el volum d’ingressos que en detreu per finançar el conjunt de la despesa pública central.  Existeix dèficit fiscal quan els ingressos detrets en un territori superen les despeses que es destinen als seus ciutadans, és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals.

La balança fiscal de Catalunya de l’any 2010 s’ha calculat segons les dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la del flux del benefici.  Segons el mètode del flux monetari, Catalunya aporta el 19,4% del total d’ingressos de l’Administració central i rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l’any 2010) i, en canvi, rep una fracció de despesa que no arriba al pes de la seva població sobre el conjunt de l’Estat (16%). El mètode del flux monetari és el que millor captura l’impacte d’estímul de la despesa de l’Administració central sobre les economies receptores i esdevé el més rellevant en èpoques de crisi econòmica i taxes d’atur elevades.
Segons el mètode del flux monetari, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2010 va ser de 16.543 milions d’euros, equivalents al 8,5% del PIB de Catalunya.
Segons el mètode del flux del benefici el dèficit fiscal català l’any 2010 va ser d’11.258 milions d’euros, que representen un 5,8% del PIB de Catalunya.

L’impacte de la Seguretat Social

Si es calcula la balança fiscal sense la Seguretat Social (atur inclòs), la despesa rebuda a Catalunya cau del 14,2% fins a l’11,3%. Això es deu a què la despesa de la Seguretat Social no està subjecte a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central. Els ingressos i la despesa de la Seguretat Social estan lligats a uns drets i obligacions adquirits a títol personal.

% Ingressos aportats per Catalunya % Despesa rebuda a Catalunya Diferència

%rebut – %aportat
Total
19,4 14,2 -5,2pp
Total sense Seguretat Social 19,5 11,3 -8,2pp
Seguretat Social 19,2 17,1 -2,1pp

La darrera publicació de la balança fiscal de Catalunya va ser el març del 2012 i feia referència al període 2006-2009. El dèficit fiscal mitjà (mètode del flux monetari) en aquest període va ser una quantitat equivalent al 8,2% del PIB català.