El Govern aprova la iniciativa per a la reforma horària ‘Ara és l’hora’

Ara és l'hora

Les primeres proves pilot de la reforma horària es planificaran de cara al 2015

Ara és l'horaEl Govern ha aprovat donar suport a la iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora”, una plataforma de la societat civil que aposta per implantar uns horaris més racionals i beneficiosos per als ciutadans, les empreses i les institucions.

L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.

El suport institucional del Govern a ‘Ara és l’hora’ es concretarà amb la creació d’un grup de treball interdepartamental adscrit al Departament de la Presidència que estudiarà les propostes de racionalització d’aquesta iniciativa, n’avaluarà la implementació i coordinarà el seguiment de les actuacions que s’acordin.

El grup de treball l’integraran de manera permanent representants dels Departaments de la Presidència, de Governació i Relacions institucionals, d’Economia, d’Ensenyament, de Benestar Social i Família i d’Empresa i Ocupació. Els representants dels departaments seran els secretaris generals o les persones en què aquests deleguin.

De manera puntual, s’afegiran al grup de treball representants de la resta de departaments si els àmbits de treball així ho requereixen. La durada d’aquest grup de treball es correspondrà amb la legislatura vigent.

Paral·lelament al grup de treball interdepartamental, el Departament d’Empresa i Ocupació impulsarà la Conferència catalana per la reforma horària, formarà les empreses en relació amb la Iniciativa i planificarà proves pilot per al 2015.

D’altra banda, el Govern encarregarà al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) un dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària.