Roses Cultura

El ple de l’Ajuntament de Roses aprova el nou cartipàs i les retribucions dels regidors per al nou mandat

Ple cartipàs municipal de l'Ajuntament de Roses
L'equip de Govern aprovant un dels punts del ple

El ple de l’Ajuntament de Roses canvia el règim de sessions ordinàries i es faran durant aquesta legislatura l’últim dilluns de cada mes a les 20 hores, en lloc dels dimecres a les 19 hores com s’havia fet al passat mandat

La sessió extraordinària del ple municipal de Roses celebrada ahir dimecres, 28 de juny, va aprovar la constitució del nou cartipàs municipal i les delegacions a favor dels regidors i regidores de l’equip de govern, així com el nomenament de tinents d’alcaldes i dels membres de la Junta de Govern Local.  

Ahir dimecres, 28 de juny, es va celebrar la primera sessió plenària, de caràcter extraordinari d’aquesta legislatura 2023-27 per tal d’oficialitzar el cartipàs, (les Àrees de les que es faran responsables cada regidor de l’equip de Govern format per PSC, Junts i Gent del Poble, així com les seves retribucions.

El primer punt, però, va ser el nomenament dels tinents d’alcalde de la corporació arran de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, i que per decret d’alcaldia els nomenats són:

1r. tinent d’alcalde: Sr. Fèlix Llorenç i Palou
2n. tinent d’alcalde: Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela
3r. tinent d’alcalde: Sra. Olga Catalina Simarro Rojas

Tot seguit es van nomenar els membres de la Junta de Govern Local, que presidida per l’alcalde Josep Maria Martínez, està composada pels següents regidors:

 • Sr. Fèlix Llorens i Palou, primer tinent d’alcalde
 • Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela, segona tinent d’alcalde
 • Sra. Olga Catalina Simarro Rojas, tercera tinent d’alcalde
 • Sr. Miguel Ángel Muñoz Sánchez, regidor
 • Sr. Lluís Espada Cantó, regidor

Es va decretar que la Junta de Govern Local farà la seva sessió constitutiva el pròxim 3 de juliol a les 9:30 hores, després de la qual durà a terme les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal cada dilluns a les 9:30 hores, o al següent dia hàbil si aquest fos festiu.

Després de donar compte al ple del decret d’aprovació de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local, es va fer el mateix per a la constitució del cartipàs municipal arran de les eleccions locals del 28 de maig de 2023, que queda de la següent manera:

 1. Al senyor Josep Maria Martínez Chinchilla, Alcadia, Serveis Generals i l’Àrea d’Urbanisme.
 2. Al senyor Fèlix Llorens i Palou, l’Àrea de Turisme, Àrea de Promoció Econòmica i de l’Àrea de Medi Ambient pel que fa a llicències administratives.
 3. A la senyora Sílvia Ripoll i Cayuela, l’Àrea de Cultura i Festes  l’Àrea d’Urbanisme pel que fa al patrimoni històric cultural i immoble.
 4. A la senyora Olga Catalina Simarro Rojas, l’Àrea de Seguretat Ciutadana, excepte la Mobilitat i plans de Mobilitat.
 5. Al senyor Miguel Ángel Muñoz Sánchez, l’Àrea d’Esports .
 6. Al senyor Lluís Espada Cantó, l’Àrea de Medi Ambient, Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, Àrea de Govern Local (Serveis Generals); Informàtica i Noves Tecnologies, E-administració i processos administratius i Àrea de Seguretat Ciutadana pel que fa a la Mobilitat i plans de Mobilitat.
 7. A la senyora Ester Navas i Hernández, l’Àrea de Joventut i Gent Gran, Àrea de Govern Obert (Serveis Generals) excepte Informàtica i Noves Tecnologies, E-administració i processos administratius.
 8. A la senyora Juana Maria Pérez González, l’Àrea d’Economia i Hisenda.
 9. A la senyora Maria Àngels Arjona Crusellas, l’Àrea d’Ensenyament i Sanitat, Àrea de Serveis Socials.

En el següent punt es va donar coneixement de la constitució dels grups polítics municipals:

Grup municipal del Partit deis Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP):
Nombre total de membres: 4

– Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla
– Sr. Miguel Ángel Muñoz Sánchez (Portaveu)
– Sra. Olga Catalina Simarro Rojas (2n suplent)
– Sra. Ester Navas i Hernández (1r suplent)

Grup municipal de Junts per Roses -Compromís Municipal (CM):
Nombre total de membres: 3

– Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela (Portaveu)
– Sra. Juana Maria Pérez González (2n suplent)
– Sr. Lluís Espada Cantó (1r suplent)

Grup municipal Gent del Poble de Roses -Tots Empordà (GDPR-TE):
Nombre total de membres: 2

– Sr. Fèlix Llorens i Palou (Portaveu)
– Sra. Maria Àngels Arjona Crusellas (1r suplent)

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – SOM – Acord Municipal (ERC-SR-AM):
Nombre total de membres: 4

– Sr. Joan Plana i Sagué (Portaveu)
– Sra. Esther Bonaterra i Moltó (1r suplent)
– Sr. Èric Ibáñez i Martín (2n suplent)
– Sra. Verònica Medina i Flores

Grup municipal de Lliures per Roses – Ara Pacte Local (LLXROSES – ARA PL):
Nombre total de membres: 2

– Sr. Pedro Gotanegra Julià (Portaveu)
– Sr. Ivan Gascón Costa (1r suplent)

Grup municipal VOX (VOX)
Nombre total de membres: 1

– Sr. Ignasi Mulleras Vinzia (Portaveu)

Grup municipal del Partido Popular / Partit Popular (PP):
Nombre total de membres: 1

– Sr. Manuel Escobar Yegua (Portaveu)

Les sessions plenàries passen a celebrar-se l’últim dilluns de cada mes a les 20 hores

Tot seguit es va establir, com a novetat respecta a la passada legislatura que el règim de sessions ordinàries del Ple, amb periodicitat mensual, es portarà a terme l’últim dilluns de cada mes natural, a les 20 hores, en lloc dels dimecres a les 19 hores com es van celebrar la passada legislatura.
Unes sessions plenàries de caràcter ordinari que es duran a terme sense perjudici de dur a terme les sessions extraordinàries que calguin.

Després de la creació i composició de les comissions informatives permanents genèriques del ple, que duran a terme amb periodicitat mensual amb anterioritat al ple ordinari el tercer dilluns de cada mes, a les 13 hores, es va establir el règim de dedicacions, retribucions dels membres de l’Ajuntament, així com les dotacions econòmiques per als grups polítics municipals.

Retribucions dels membres de la corporació municipal de l’Ajuntament de Roses

 • Al càrrec d’alcalde/essa president/a se li assigna una retribució bruta mensual de 3.991,77 €, a raó de 14 mensualitats l’any.
 • Al càrrec de primer tinent d’alcalde i segona tinenta d’alcaldia, se’ls hi assigna  una retribució bruta mensual de 3.613,15 €, a raó de 14 mensualitats l’any.
 • A la tercera tinenta d’alcaldia i dos regidors/es amb responsabilitats se’ls assigna  una retribució bruta mensual de 3.234,49 €, a raó de 14 mensualitats l’any.

Els càrrecs  de l’Ajuntament que exerciran les seves funcions en regim de dedicació exclusiva seran:

– L’Alcalde President.
– El primer tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de Turisme de l’Àrea de Promoció Econòmica.
– La segona tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea de Cultura i Festes.
– La tercera tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
– La regidora de l’Àrea de Govern obert i de l’Àrea de Joventut i Gent Gran.
– El regidor de l’Àrea de Medi Ambient i de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics.

Els càrrecs de la Corporació que exerciran les seves funcions en règim de dedicació parcial en un percentatge de dedicació el 75% de la jornada laboral seran els següents:

– El regidor de l’Àrea d’Esports.
– La regidora de l’Àrea d’Economia i Hisenda.
– La regidora de l’Àrea d’Ensenyament i Sanitat, i de l’Àrea de Serveis Socials.

Per als membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva, ni dedicació parcial, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels que formen part, els correspondrà la percepció dels següents imports, amb efectes a l’endemà del Ple de constitució de la corporació:

 1. a) Per assistències al Ple de l’Ajuntament……………………………………………327,55 €
 2. b) Per assistències a Comissions Informatives i de Comptes…………..327,55 €
 3. c) Per assistències a Junta de Govern Local………………………………………..327,55 €
 4. d) Per assistències a la Junta de Portaveus…………………………………………191,07 €

Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 73.3 de la LBRL, es va establir una assignació econòmica mensual pel funcionament de cada grup polític de la corporació, amb efectes al dia de constitució de l’Ajuntament, i que és la següent per a cada partit:

 1. a) Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya………………..530,00 €
 2. b) Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya……………..530,00 €
 3. c) Grup Municipal de Junts per Roses…………………………………………………420,00 €
 4. d) Grup Municipal de Gent del Poble de Roses………………………………..310,00 €
 5. e) Grup Municipal de Lliures…………………………………………………………………310,00 €
 6. f) Grup Municipal del Partit Popular…………………………………………………….200,00 €
 7. g) Grup Municipal Vox Roses………………………………………………………………..200,00 €

Cal destacar que el cartipàs i les retribucions van comptar amb el vot favorable de tots els regidors de l’equip de Govern, l’abstenció d’ERC, Lliures, el Partit Popular i el vot en contra del portaveu de Vox Roses, Ignasi Mulleras, “perquè em sembla immoral els sobresous assignats als polítics de torn a Roses amb les penúries que pateixen els habitants del nostre municipi”, va afirmar a ViladeRoses, remarcant que “percentualment als nostres habitants, són els sous més elevats de tota la província, i no entenc com és que els regidors de l’oposició s’han abstingut. Qui calla, atorga i, la veritat, que això és un cortijo”.

Seguidament es va fixar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual de l’Ajuntament de Roses, el que és comunament conegut com càrrecs de confiança, que va correspondre un al PSC i el segon a Junts. Els socialistes van fixar la plaça l’Assessor d’Alcaldia i Protocol i el partit nacionalista la d’Assessor de Cultura i Festes, amb una retribució anual de 34.209,64 euros a raó de 14 pagues anuals.

Finalment, es van nomenar els representants de la corporació als òrgans col·legiats en els qual participa l’Ajuntament de Roses i que va quedar de la següent manera:

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Titular: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

1r suplent: Sr. Félix Llorens i Palou, 1r tinent d’alcalde.

2n suplent: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, 2n tinenta d’alcalde.

MESA PERMANENT DE CONTRACTACIÓ

Presidenta : Sra. Ester Navas i Hernández, regidora.

Suplent: Sra. Olga Simarro Rojas, regidora.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Titulars: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.
              Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.

 • Un representant del grup municipal ERC-SOM-ACORD MUNICIPAL.
 • Un representant del grup municipal LLIURES PER ROSES-ARA PACTE LOCAL.
 • Un representant del grup municipal JUNTS PER ROSES-COMPROMIS MUNICIPAL.

CONSELL ESCOLAR DELS CENTRES

 • Escola Narcís Monturiol
 • Escola Jaume Vicens Vives
 • Escola Els Grecs
 • Escola Montserrat Vayredaç
 • INS Cap Norfeu
 • INS Illa de Rodes

Titular: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.
Suplent: Sr. Felix Llorens i Palou, regidor.

JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE DE RÚSTICA

President/ta: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.
Vocal titular: Sr.Félix Llorenc i Palou, 1r tinent d’alcalde.
Vocal suplent: Sra.Sílvia Ripoll Cayuela, 2ª tinenta d’alcalde.

CONSORCI LOCALRET

Titular : Sr .Lluís Espada Cantó, regidor.
Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA

Titular : Sr. Lluís Espada Cantó, regidor.
Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Representant de l’Ajuntament en el Consell de Centre i al Ple:

Titular: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.
Suplent: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT ALT EMPORDÀ

Representant de l’Ajuntament en el Consell Rector:

Titular: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.
Suplent: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

MANCOMUNITAT SERVEI CONTROL DE MOSQUITS

Titular: Sr.Lluís Espada Cantó, regidor.
Suplent: Sr.Sílvia Ripoll Cayuela, regidora.

JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS

Titular: Sr.Lluís Espada Cantó, regidor.
Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES

Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

ASSOCIACIÓ ALT EMPORDÀ TURISME

Representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General:

Titular: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.
Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

Representant de l’Ajuntament al Consell Social:

Titular: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.
Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

RESIDENCIA NOVA VIDA, SCCL DR. AUGUST PI I SUNYER

Representant de l’Ajuntament al Consell de Participació:

Titular: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.
Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

FONS CATALÁ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Titular : Sra . Maria Angels Arjona Crusellas, regidora .

Suplent: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

CREU ROJA

Titular: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.

Suplent: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI)

Titular: Sra.Sílvia Ripoll Cayuela, segona tinenta d’alcalde.

Suplent: Sr.Lluís Espada Cantó, regidor.

CONSELL DE LA GENT GRAN

Presidenta : Sra. Ester Navas i Hernández, regidora.

Vocal: Sra. Maria Angels Arjona Crusellas, regidora.

Vocal: Sr..Lluís Espada Cantó, regidor.

 • Un representant del grup municipal de ERC-SOM-ACORD MUNICIPAL.
 • Un representant del grup municipal de LLIURES-ARA PACTE LOCAL.

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA

Titular : Sr. Fèlix Llorenç i Palou, primer tinent d’alcalde.

Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla.

ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL PESQUER COSTA BRAVA

Titular : Sr. Fèlix Llorenç i Palou, primer tinent d’alcalde.

Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla

INSTITUT MUNICIPAL DE PATRIMONI HISTÓRIC DE ROSES

Presidenta: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, segona tinenta d’alcalde

Vicepresident: Sr.Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

Vocal: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, primer tinent d’alcalde

Vocal: Un representant d’ERC-SOM-ACORD MUNICIPAL.

CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PEL MEDI AMBIENT (CILMA)

Titular: Sr. Lluís Espada i Cantó, regidor.

Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

ASSOCIACIÓ PER LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES GIRONINES (AGI)

Titular: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

Suplent: Sr.Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

CONSORCI VIES VERDES

Titular: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

Suplent: Sr. Lluís Espada i Cantó, regidor.

COSTA BRAVA CRUISE PORTS

Titular: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

Suplent: Sr.Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANESOS (IEE)

Titular: Sra. Sílvia Ripoll Cayuela, segona tinenta d’alcalde.

Suplent: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

COMUNITAT DE PROPIETARIS DE DIVERSOS LOCALS/PISOS TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT.

Titular: Sr. Josep Maria Martínez Chinchilla, alcalde president.

Suplent: Sr. Fèlix Llorenç i Palou, regidor.

En finalitzar aquest ple extraordinari del cartipàs municipal es va procedir a efectuar el sorteig de les persones que formaran les meses per a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el proper 23 de juliol.