El Servei de Costes obre la informació pública de l’atermenament de Santa Margarida

Vila de Roses

Imatge zenital de la bocana de Santa Margarida

Fins al 7 de març els interessats poden consultar aquest informació i presentar, si ho consideren oportú, al·legacions en quant a la delimitació del domini públic marítim terrestre de la urbanització de Santa Margarida

Vila de Roses
Imatge zenital de la bocana de Santa Margarida

El Servei de Costes a Girona va fer public el passat 7 de febrer al Butlletí Oficial de la Província (BOP de Girona núm 748),  l’edicte de delimitació del domini públic marítim terrestre de la urbanització de Santa Margarida, on s’informa de la incoació de l’expedient d’atermenament d’uns 11 km de la urbanització de Santa Margarida per a la seva adaptació a la Llei de Costes i al Reglament de Costes.

Paral·lelament, i fins al proper 7 de març, s’ha obert també el període d’informació pública, amb l’objectiu que els interessats puguin consultar la documentació i els plànols de la delimitació provisional de domini públic i servituds, així com formular les al·legacions que considerin oportunes.

La consulta de l’expedient complet pot realitzar-se a les dependències del Servei de Costes a Girona, situades a la quarta planta del número 47 de la Gran Via Jaume I, en horari de 9 a 13 h del matí. L’Ajuntament de Roses també posa a disposició dels interessants, a través de la pàgina web municipal, l’anunci publicat al BOP i els plànols amb la delimitació proposada.

L’edicte del Servei de Costes informa igualment de la suspensió en l’atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic marítim terrestre i en la seva zona de servitud de protecció, fins a la resolució de l’expedient d’atermenament.