“El superavit de l’Ajuntament de Roses ha permés baixar i congelar les taxes per l’any vinent”

Aquesta és l’afirmació feta per l’alcalde de Roses, Carles Pàramo, quan un representant d’un mitjà li ha preguntat quin seria el titular de la presentación de les noves taxes “tenint en compte els 2 milions d’euros de superàvit que té l’Ajuntament”

L’equip de govern ha presentat aquest matí i aprovat, posteriorment en una sessió plenària extraordinària, la modificació de les taxes per l’any 2013 destacant que baixa “l’Impost de Béns Immobles, l’IBI, i l’impost de circulació, i queden congelats la resta d’impostos i taxes per al 2013”, ha afirmat el regidor d’Economia, Manel Escobar.

Segons ha afirmat el mateix regidor, per tal de minimitzar l’increment del 6% addicional establert enguany per l’Estat, així com l’augment que es ve produint anualment des de l’aplicació dels nous valors cadastrals revisats a Roses l’any 2004, el consistori rosinc rebaixa el tipus impositiu de l’IBI per a 2013, passant aquest del 0,7350% a un 0,6800%, fet que implicarà una rebaixa de la seva quota. “Això suposarà un estalvi d’un milió d’euros per als contribuients però un cost d’un milió i mig per a l’Ajuntament, ja que al milió d’euros que deixarà d’ingressar, s’ha de sumar els 500.000 euros d’IVA que haurà de fer front el consitori”, va afegir Escobar.

Així, l’ajuntament de Roses rebaixa el tipus impositiu de l’IBI per a 2013, passant del 0,7350% d’enguany al 0,6800% per a l’any vinent

Per la seva banda, l’import de circulación també veurà reduirà la seva tarifa en un 1,8%, mentre que els impostos de construcció, d’activitats econòmiques i de plusvàlua es mantindran sense canvis respecte a 2012.

Taxes que no tenen cap modificació

Pel que respecte a les taxes que mantindran les tarifes vigents són les ordenançes que regulen els serveis municipals, és a dir, els serveis de cementiri, de grua, del mercat cobert i dels serveis de temporada. En aquest darrer apartat, s’introdueix una bonificació d’entre el 20% i el 50% per a les terrasses en zona passeig que obrin durant tot l’any.

El servei de prevenció d’incendis forestals (franges tallafocs), ajusta les tarifes màximes i mínimes i amplia els casos d’exempció per a finques urbanes, reduint en un 40% els subjectes obligats a pagar la taxa.

D’altra banda, les tarifes corresponents a la taxa per llicència d’obra major s’ajusten en 4 trams en funció del pressupost, amb la finalitat de reduir els imports a liquidar.

Pel que fa a la taxa per subministrament d’aigua, aquesta manté les tarifes vigents, consolidant així la reducció del 2% realitzada en 2012 per compensar l’increment de l’IVA.

El clavegueram, l’ocupació de la via pública i la recollida i eliminació de residus, mantenen les seves tarifes, tot i que en el cas de recollida de residus comercials s’ajusten alguns epígrafs amb la finalitat de reduir la càrrega fiscal d’empreses i comerços. És el cas dels serveis destinats a la restauració, on els locals inferiors als 50 m2 redueixen prop d’un 15% la quota tributària de residus comercials respecte a l’exercici 2012.

En l’apartat de preus públics, biblioteca, arxiu, teatre, llar d’infants, transport escolar, casals, activitats esportives, tallers de joventut… mantenen les tarifes, mentre que l’escola d’adults i els tallers i seminaris de promoció econòmica fixen les tarifes en funció de la tipologia i durada dels cursos.

En el cas de les llars d’infants municipals, destaca l’esforç del consistori pel manteniment de les quotes que han de pagar les famílies, assumint majoritàriament el cost del servei. Així, del total de despeses previstes per a 2013 pel funcionament de les llars rosinques, l’ aportacions de la Generalitat  i famílies, cobriran únicament un 28% del cost total del servei, passant a assumir l’Ajuntament el 72% restant. En aquesta taxa de la llar d’infants, Carles Pàramo, ha volgut destacar que “de tots els municipis gironins Roses està entre els tres primers per la cua en quant a l’import d’aquest impost. Som dels que cobrem menys pel servei de la Llar d’Infants”.

Casar-se a Roses sortirà més barat

Per últim, en quant a la utilització de dependències i equipaments municipals, a partir de 2013 els matrimonis que celebrin el seu casament a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat, estaran exempts del pagament de la taxa corresponent en els casos en què el convit es realitzi en un restaurant de Roses.

Per la seva banda, pensant en la potenciació de congressos en el Teatre Municipal, s’aplicarà una nova bonificació del 10% a partir del lloguer de segona sala, mentre que, també pel que fa al Teatre, s’introdueix una tarifa reduïda a aplicar a les entitats sense ànim de lucre no vinculades amb les arts escèniques musicals i d’arts visuals, mentre que aquestes darreres ja compten amb una exempció.

Tot seguit, prácticamente, de presentar-se les modificacions de les taxes al mitjans, s’ha portat a terme un ple extraodinari per la seva aprovació.

El representant del partit municipal socialista, Paco Martínez, ha retret a l’equip de govern, el fet de no haver rebaixat més la taxes aprofitant que l’Ajuntament té superàvit.

Les votacions de cadascuna de les modificacions de les taxes ha quedat de la següent manera:

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic per a l’exercici 2013. APROVAT PER UNANIMITAT

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança general núm. 3, dels preus públics per a l’exercici 2013. 14 VOTS A FAVOR / 6 EN CONTRA

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2013. 12 VOTS A FAVOR / 8 EN CONTRA

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2013. APROVAT PER UNANIMITAT

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l’exercici 2013. APROVAT PER UNANIMITAT

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local per a l’exercici 2013. 14 VOTS A FAVOR / 6 EN CONTRA

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la realització d’activitats administratives de competència local per a l’exercici 2013. 14 VOTS A FAVOR /  2 ABSTENCIONS / 6 EN CONTRA

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici 2013. 18 VOTS A FAVOR / 2 ABSTENCIONS

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de clavegueram per a l’exercici 2013. 18 VOTS A FAVOR / 2 ABSTENCIONS

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals per a l’exercici 2013. APROVAT PER UNANIMITAT

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per a l’exercici 2013. APROVAT PER UNANIMITAT

 

 1. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals per a l’exercici 2013. 18 VOTS A FAVOR / 2 ABSTENCIONS
Exit mobile version