Els pressupostos de Roses per 2015 no contemplen la construcció de l’aparcament soterrat a front de mar

Pressupost 2015 Ajuntament de Roses
Els pressupostos de Roses per a 2015 s'aprovat per 14 vots a favor i 4 en contra

Ahir es van presentar i després aprovar per ple extraordinari els pressupostos de l’Ajuntament de Roses per 2015

Ajuntament de Roses
L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan i el regidor d’Hisenda, Manel Escobar, presentant els pressupostos

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2015 ascendeix a un total de 36.555.193 €, xifra que representa un augment respecte a 2014 d’un 2,26%. D’aquesta quantitat, es destinen 2,3 M€ a noves inversions del propi Ajuntament, mentre que les realitzades per les societats municipals (Proder, Rosersa i Port de Roses), ascendeixen a 522.900 €.

I de l’apartat d’inversions no es preveu la construcció de l’aparcament a front de mar i acabar el passeig marítim de Roses “perquè hem volgut prioritzar les necessitats dels ciutadans i aquestes no inclouen, per l’any vinent, la creació del pàrquing i la consecuent finalització del passeig”, ha assenyalat l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, durant la presentació dels pressupostos, que ha realitzat conjuntament amb el regidor d’Hisenda i Economia, Manel Escobar.

Així els principals esforços pressupostaris se centren en el manteniment de la qualitat i “en donar els mateixos serveis municipals rebaixant la pressió fiscal dels ciutadans”, tornant a reduir els ratis d’endeutament municipal, mantenint-lo, juntament amb el creixement de la despesa, per sota dels màxims permesos legalment, complint les normes d’estabilitat pressupostària” ha assenyalat Escobar.

Tot seguit de la presentació del pressupostos s’ha portat a terme un ple extraordinari en el qual el PSC ha donat al seu suport i ha votat a favor, perquè “és un pressupost que hem vist correcte tret d´algunes partides puntuals la dedicada a la plaça d´Ítaca, la destinada al barri de Pescadors de la ciutat, i una mancança molt greu en l’única inversió que hi ha per a Mas Oliva, ja que és una urbanització que necessita un Pla Director”, va afirmar el portaveu del Grup Municipal del PSC, Jesús Mínguez.

Gent del Poble va votar en contra “perquè el pressupost no aposta de manera clara per a la reactivació econòmica local, per la creació de treball i que bàsicament són un copiar i pegar de pressupostos anteriors i, a més no deixen veure un projecte de futur clar”, va afirmar el seu portaveu, Francesc Giner, incidint “que l’impost de la plusvàlua és molt car”.

Els regidors no adscrits van votar en contra perquè en paraules de Carles Ferrer “no queden reflectides en el pressupost les més de 1.000 aturats que té Roses”. Tot i això, Ferrer va assenyalar que “podrien tenir el nostre vot a favor si s’augmenta la partida de Promoció Econòmica per incentivar la creació de llocs de treball traient 10.000 euros de la Fira de la Rosa o que els regidors es baixin un 10 % el sou”.

Manel Escobar ha respòs a Mínguez que tot això es contempla en el pressupost plurianual per portar-ho a terme els anys 2016 i següents i “que és veritat que s’ha de fer una actuació al Mas Oliva com hem fet aquesta legislatura a Santa Margarida” I pel que respecte a les plusvàlues, responen al portaveu de Gent del Poble va dir que “són les més baixes de tot l’Alt Empordà”.

Montse Mindan va titllar “d’oportunista” a Carles Ferrer “perquè heu tingut temps de presentar o debatre el pressupost i no esperar fins al ple per dir que es podien treure diners d’unes partides i posar-lo en altres”. Així mateix, l’alcaldessa va reconèixer al portaveu del PSC que “sí que s’ha de fer un pla d’actuació per a l’urbanització Mas Oliva”.

Compliment de la LLei d’Estabilitat

El pressupost 2015 de Roses dóna total compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, l’estabilitat pressupostària (equilibri), la sostenibilitat financera (volum d’endeutament públic) i la regla de la despesa (creixement de la despesa pública).

Un aspecte molt destacable és la important reducció de l’endeutament públic assolida pel consistori en els darrers anys. Des de l’inici de l’actual legislatura, cal destacar la important reducció de les despeses financeres i de la despesa destinada a amortització de capital enregistrades, en tant que durant aquest període no s’ha concertat cap nova operació de crèdit.

Una altra mesura adoptada durant aquest període per l’equip de govern que també es preveu aplicar durant 2015, és l’aplicació dels superàvits pressupostaris obtinguts en els exercicis anteriors a la realització d’inversions, reduint així la necessitat de recórrer a nou endeutament.

Fruit de l’aplicació d’aquestes mesures, l’Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament. L’amortització de crèdit prevista per a 2015 ascendeix als 2.372.400 €, fet que possibilitarà situar l’endeutament municipal en 14.843.778 € a finals de 2015, un 40,38% menys que a finals de 2011, en què aquest endeutament ascendia a 24.897.385 €.

En conseqüència, aquesta reducció es materialitza també en un important descens en els interessos a què l’Ajuntament ha de fer front anualment per atendre les operacions de crèdit concertades, que han passat dels 365.065 € de 2011 als 185.600 € durant 2015 (descens del 49,16%).

Dotacions a prestacions socials i es mantenen ajuts a associacions i famílies

Benestar Social és una de les Àrees on l’equip de govern destina una especial atenció per a la detecció d’aquelles noves necessitats que puguin sorgir en el municipi i actuar donant resposta amb les prestacions oportunes.

Així, la partida de prestacions d’urgència social augmenta la seva dotació dels 65.000 € destinats durant 2014 a 90.000 € per a 2015. Es mantenen mesures com l’arrendament del Centre de Distribució d’Aliments, que també veu augmentar la dotació atorgada a Càritas per al desenvolupament d’aquest projecte (que passa dels 20.000 als 30.000 euros).

Es mantenen els ajuts a entitats assistencials (FADIR, Àpats a domicili, Càritas, Fundació Roses Contra el Càncer, Associació Tramuntanets, etc), que durant 2015 rebran un total de 145.600 €.

Com en els darrers anys, el consistori segueix augmentant doncs les partides encarregades d’afrontar directament les necessitats socials derivades de les conseqüències de la crisi. En aquesta mateixa línia, destaca també les partides destinades a cursos de formació per a aturats i als serveis de dinamització i inserció laboral, que mantenen els 52.100 euros destinats durant 2014.

Pensant en infants i famílies del municipi, el consistori manté els serveis de les dues llars d’infants municipals sense pujar les quotes, així com les aportacions al Pla Educatiu Municipal (30.000 €), a transport escolar (59.900 €), als ajuts per a la compra de llibres escolars (182.000 €), i a les subvencions destinades a activitats de centres educatius i AMPAS (amb un total de 58.615 €).

En l’apartat de suport a l’associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d’un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori destinarà durant 2015 la important xifra de 1.029.915 € a subvencionar i donar impuls a les seves accions.

El pressupost municipal destinat a les accions de promoció turística augmenta també en un 2,38%, apostant per mantenir l’atractiu i posicionament turístics de Roses d’acord amb el seu paper com a motor econòmic de la població i l’elevat percentatge de veïns que depenen, directament o indirectament, d’aquest sector.

En aquest àmbit, durant 2015 es destinaran 32.000 € a la realització de congressos turístics, 10.000€ a la promoció de la Badia de Roses com a integrant del Club de les Badies més Belles del Món, 60.000€ al programa d’esdeveniments nàutics de la temporada 2015, 70.000€ a l’Estació Nàutica, 25.000€ a les activitats dinamitzadores del Parc Infantil de Platja i 60.000€ més a la realització de la Fira de la Rosa.

Noves inversions

Pressupost 2015 Ajuntament de Roses
Els pressupostos de Roses per a 2015 s’aprovat per 14 vots a favor i 4 en contra

Un dels aspectes destacables d’aquest pressupost és l’assignació de 2,3 milions d’euros a la partida d’inversions que, quasi en la seva totalitat, provindran de recursos propis municipals.

Així, per al finançament de les inversions projectades, la major part de dotació que es destina (1.998.000 €), provenen de recursos corrents del propi Ajuntament, mentre que 302.000€ seran aportats per la Diputació de Girona.

Entre aquestes inversions es troben:

– Aparcament del Castell de la Trinitat (385.000 €)

– Finalització reurbanització Rambla Riera Ginjolers (176.000 €)

– Edifici de serveis annex a la Pista Polivalent (270.000 €)

– Millora equipaments municipals: Cementiri, Mercat, Biblioteca, Llars d’Infants…(168.000 €)

– Reposició i millora dels serveis d’aigua, clavegueram i semàfors (215.000 €)

– urbanització ramal perpendicular Av. José Díaz Pacheco (95.000 €)

– Reposició i millora de vies públiques, soterrament línies i jardineria (297.000 €)

Cal destacar també la realització de projectes com la urbanització de la Riera Ginjolers (1,7 M€), el projecte de millora urbana i enllumenat del passeig Marítim (1 M€), l’ampliació de l’edifici de la Polica Local (700.000 €), o el projecte de l’edifici de la SUF (2,8 M€), tots ells actualment en execució o licitació i que per tant també aportaran les seves inversions durant 2015.