ERC Roses proposa crear una comissió per consensuar el nomenclàtor dels espais públics de la Vila

Vila de Roses

Nomenclàtor de diferents carrers de la Vila de Roses

ERC Roses ha presentat una moció, per debatre al ple ordinari d’aquest mes d’agost, on proposa crear una comissió per establir o esmenar els noms dels carrers i places, i d’altres espais públics

Vila de Roses
Nomenclàtor de diferents carrers de la Vila de Roses

No és nou, perquè d’altres municipis ja disposen d’un òrgan pel que fa al nomenclàtor de la via pública, però ERC vol que també hi hagi una comissió a tal efecte a Roses, perquè segons el portaveu dels republicans a l’Ajuntament, Joan Plana, “el nomenclàtor com  a  conjunt  de  noms  d’una  població, constitueix  una  riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant, forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de lloc estan en constant evolució”.

I en considerar, a més, Joan Plana que “aquest nomenclàtor necessita ser revisat i actualitzat de forma sostinguda en el temps per tal de solucionar possibles disfuncions que puguin sorgir, estaria bé que es pogués fer de la forma més consensuada possible i de manera que es puguin esmenar possibles mancances que es puguin detectar”, Esquerra Republicana de Catalunya a Roses, “proposa la creació d’una comissió específica per a tractar els temes que fan referència a les denominacions dels espais públics de la vila. Un òrgan que s’encarregaria, per una banda, de vetllar pel manteniment de les denominacions d’espais públics que tinguin una especial significació per la seva  història, el seu arrelament social o pel manteniment de la tradició oral de la Vila”, ha manifestat el portaveu republicà.
D’altra banda, segons afirma Plana, aquesta comissió “també faria la tasca de mantenir un seguiment i anàlisi de l’actual denominació del conjunt d’espais públics per tal de detectar problemes  generats  per  la  denominació d’alguns espais, com per exemple coincidències amb el nom que puguin provocar confusions recurrents, casos  en què la denominació d’un espai pugui entrar en contradicció amb els valors de tolerància, convivència,  democràcia  o  memòria històrica o mancances d’algunes figures importants a les quals la Vila no els ha dedicat cap espai públic”.

Igualtat de gènere també al nomenclàtor

Entre les mancances d’algunes figures importants a les que es refereix Plana tenen a veure amb la igualtat de gènere, ja que, segons ha remarcat, “hi ha especial significació al nostre municipi per l’escassíssima presència de dones en les denominacions. Deixant de banda noms genèricament femenins  com el Carrer de la Pubilla, l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat o similars, només dos carrers de la Vila estan dedicats a dones concretes: Mercè Rodoreda i Víctor Català (que, a més, està amb el pseudònim masculí). És una de les mancances  que  cal  corregir  del  nostre  nomenclàtor”. 

Els republicans confien obtenir el suport de la majoria del ple municipal per a que es pugui crear aquesta comissió, amb l’objectiu que comenci a funcionar abans de acabi aquest 2018, tal i com estableix la proposta d’acord de la moció, reproduïda a sota.

Moció que presenta el grup municipal republicà i la resta de grups que s’hi vulguin afegir per a la creació d’una comissió municipal del nomenclàtor

Atès  que  el  nomenclàtor,  com  a  conjunt  de  noms  d’una  població,  constitueix  una  riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant, forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de lloc estan en constant evolució.

Atès que les denominacions de vies, places, espais, sectors, llocs i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement públic a la manera popular de denominar els espais, a una causa, a la memòria d’un personatge, a un esdeveniment, etc.

Atès que el nomenclàtor de les viles necessita ser revisat i actualitzat de forma sostinguda en el temps per tal de solucionar possibles disfuncions que puguin sorgir, un procediment que és bo que  es realitzi de forma el màxim de consensuada possible i de manera que es corregeixin possibles mancances que es puguin detectar.

Atès que als reconeixements públics que suposa el nomenclàtor hi ha un clar predomini de les figures masculines i una molt escassa presència femenina que s’ha anat arrossegant al llarg del temps. La tradició patriarcal de la nostra societat ha negat al llarg de la història la visibilitat a les dones, fins i tot aquelles que han fet grans aportacions s’han vist invisibilitzades a les plaques dels nostres carrers, avingudes i places. En aquest sentit, cal remarcar que els noms femenins d’espais públics són extremadament escassos (Santa Bàrbara, Santa Margarida, Mare de Déu de Montserrat…) i encara molts menys que facin referència a dones concretes (Mercè Rodoreda, Montserrat Vayreda i Víctor Català són alguns dels comptats exemples).

Atès  que  diferents  poblacions  s’han  dotat  d’una  comissió  del  nomenclàtor,  un  mecanisme  i  un reglament que inclou als diferents actors implicats i permet coordinar el desenvolupament de la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment de la denominació dels vials, espais i equipaments públics, no tan sols de nova creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors, si s’escau.

Per tot això, el grup municipal d’erc a l’ajuntament de roses proposa:

Primer. Constituir formalment abans d’acabar l’any en curs una Comissió Municipal del Nomenclàtor de carrers i espais públics de Roses amb la competència d’informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els assumptes relatius a la denominació de vies, espais i equipaments públics del municipi.

Segon. Elaborar un reglament propi per aquesta Comissió que contempli, almenys, les següents funcions:

A-        Informar de les propostes de denominació de vies, espais i equipaments públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o persona  interessada.

B-        Vetllar pel manteniment de les denominacions d’espais públics que tinguin una especial significació per la seva història, el seu arrelament social o pel manteniment de la tradició oral de la Vila.

C-        Mantenir un seguiment i anàlisi de l’actual denominació del conjunt d’espais públics per  tal d’elevar propostes de canvi de nom al ple municipal quan es detectin problemes generats per la denomiació d’alguns espais, com per exemple coincidències amb el nom que puguin povocar confusions recorrents.

D-        Mantenir un seguiment i anàlisi de l’actual denominació del conjunt d’espais públics per tal d’elevar propostes de canvi de nom al ple municipal quan es detectin casos que en que la denominació d’un espai pugui entrar en contradicció amb els valors de tolerància, convivència, democràcia o memòria històrica.

E-        Mantenir un seguiment i anàlisi de l’actual denominació del conjunt d’espais públics per tal de detectar  mancances  en  el  nomenclator,  com  pot  ser  l’absència  d’alguna  persona  que  hagi  tingut especial significació al nostre municipi o bé l’escassíssima presència de dones en les denominacions.

F-        Coordinar i fer el seguiment de les iniciatives que es duguin a terme per tal de divulgar el  contingut i la significació del nomenclàtor dels espais públics de Roses.

Tercer. Aprovar una composició d’aquesta Comissió que estigui presidida per l’alcalde/essa o el regidor en qui delegui i inclogui, com a  mínim:

A-        Un representant de cada Grup Municipal

B-        Un representant de l’àrea de Patrimoni

C-        Un representant de l’Arxiu Municipal

D-        Representants d’entitats municipals amb especial implicació local en temes propis de la Comissió del Nomenclàtor, si és que n’hi ha.

Quart. Donar comptes al plenari municipal per part de l’alcaldessa de la constitució d’aquesta Comissió un cop aquesta s’hagi produït.