ERC Roses reclama la necessitat d’impulsar plans de transició energètica nacionals i territorials

ERC Roses

ERC presenta una moció per debatre-la al ple ordinari d’aquest mes d’abril de l’Ajuntament de Roses inspirada en la que ja va aprovar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà el passat 23 de febrer, amb el suport de tots els grups del plenari

El grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Roses ha presentat una moció en la qual defensa la necessitat que el Consell Comarcal, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya impulsin plans de transició energètica a diferents nivells: tant nacional, com territorial.

Segons recull la moció, els republicans consideren que “la crisi climàtica que vivim suposa una de les principals amenaces (si no la més gran) a la que ens hem d’enfrontar com a societat” i que, per tant, “com a país, i també des de l’Empordà, hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030, tenint en compte el nostre territori i els principis de solidaritat i cooperació entre municipis”.

Tanmateix, el text també remarca que “aquesta transició, no pot realitzar-se de manera anàrquica ni descontrolada. Cal una estructuració a tots els nivells que estableixi com ha de ser el nou model energètic, que tingui en compte la urgència que suposa, que parteixi de la solidaritat interterritorial i que racionalitzi i planifiqui correctament quins han de ser els costos que hem d’assumir com a societat i com cal distribuir-los”.

En aquest sentit, per tal de poder disposar dels instruments que permetin aquesta transició ordenada i planificada, els republicans demanen a administracions superiors com el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Generalitat de Catalunya que elaborin plans de transició energètica en els seus respectius àmbits, en la línia que ja han fet Ajuntaments com el de Roses o Figueres, per tal de determinar quines seran les necessitats energètiques dels propers anys, el model de producció al que aspirem i també l’encaix que haurà de tenir en aquest nou model els diferents tipus d’energies renovables i també les diferents modalitats d’instal·lacions de producció.

Així mateix, demanen una regulació més clara i amb uns criteris més estrictes pels promotors privats com ara la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels espais agrícoles, la preservació del valor paisatgístic i l’equilibri territorial. Per últim, demanen també el suport jurídic als municipis en aquest àmbit, sobretot als més petits, i que es tingui en compte la seva participació en l’elaboració de tots els plans proposats.

La moció s’inspira en la que ja va aprovar el Consell Comarcal de l’Alt Empordà el passat 23 de febrer, amb el suport de tots els grups del plenari.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I LA RESTA DE GRUPS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS NACIONALS I TERRITORIALS DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Un dels principals reptes que afrontarà Catalunya en els següents anys, com la resta de països del món, és el de fer un pas ferm i decidit cap a un nou model de transició energètica, que ens ajudi a superar i minimitzar la crisi climàtica que vivim, que suposa una de les principals amenaces (si no la més gran) a la que ens hem d’enfrontar com a societat. En aquest sentit, tant des de Catalunya en global com des de la comarca de l’Alt Empordà en concret hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030, tenint en compte el nostre territori i els principis de solidaritat i cooperació entre municipis.

Aquesta transició, però, no pot realitzar-se de manera anàrquica ni descontrolada. Cal una estructuració a tots els nivells que estableixi com ha de ser el nou model energètic, que tingui en compte la urgència que suposa, que parteixi de la solidaritat interterritorial i que racionalitzi i planifiqui correctament quins han de ser els costos que hem d’assumir com a societat i com cal distribuir-los.

Així doncs, ens hem de fixar com a objectiu passar ordenadament d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), i avançar decididament cap a un nou model basat a captar els fluxos naturals d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model d’equilibri territorial, tant dels beneficis com dels costos, amb una mirada de conjunt del territori i al servei de les persones, i no de l’oligopoli energètic.

La comarca de l’Alt Empordà està formada per 68 municipis que formen part de 7 unitats de paisatge, amb característiques i realitats econòmiques, demogràfiques, històriques, productives, d’ús social i paisatgístiques molt diverses; sent totes elles cabdal pel seu equilibri territorial i pel seu desenvolupament econòmic i social. Un dels valors més importants que té l’Alt Empordà és la seva riquesa patrimonial, natural i paisatgística, elements que formen part del seu motor econòmic i que cal preservar.

En aquest sentit, cal remarcar la tasca que han realitzat Ajuntaments com els de Roses i Figueres, implementant plans locals de Transició Energètica. No obstant, són molts els ajuntaments que no disposen d’instruments ni de planificació ni tampoc jurídics per a regular la implementació d’energies renovables en el seu territori i, a més, patim, a dia d’avui, una manca de planificació estratègica a nivell de Catalunya, de la província i de la comarca. Aquesta absència de planificació nacional i territorial és un dels motius que provoca que s’estiguin multiplicant a la nostra comarca en els últims mesos les iniciatives per a la creació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica i d’aerogeneradors. En aquest sentit, instruments de planificació com un Pla Director comarcal de transició energètica o un mapa nacional d’energies renovables esdevenen indispensables.

És vital la visió dels projectes de les energies renovables des d’una perspectiva transversal, de comarca i d’unitat paisatgística, sense estancar-nos en els límits administratius municipals i veient el territori en el seu conjunt. Articular, conjuntament com a territori i com a país, un posicionament ferm i decidit a favor de les energies renovables, de proximitat i de solidaritat territorial, sent conscients que s’hauran d’assumir una part d’aquestes infraestructures per tirar endavant la transició energètica de la nostra comarca i del nostre país, perquè anhelem un país sostenible.

En aquesta mateixa línia exposada, el dia 23 de febrer de 2021, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà aprova per unanimitat la Moció comarcal en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els següents acords:

1-         Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que estableixi un pla comarcal de transició energètica, liderat per la Generalitat i que reculli estudis de zonificació de la UdGi (sota encàrrec de la Diputació de Girona), i que aquest sigui consensuat amb el territori, tenint en compte criteris socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat, fent especial atenció a aquelles espècies i hàbitats singulars i a l’impacte sobre biodiversitat marina i impacte paisatgístic.

2-         Demanar al govern de la Generalitat que fixi el mapa d’energies renovables per a cada territori i de la seva distribució en funció de la capacitat de producció i consum de cada zona.

3-         Demanar al govern de la Generalitat que de la mateixa manera que s’està procedint amb la regulació de les activitats de càmping a través del PDUAC (Pla director urbanístic de les activitats de càmping), o amb la revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (PDUSNS), la Generalitat de Catalunya elabori un Pla Director Urbanístic per la implantació de parcs d’energies renovables.

4-         Demanar al govern de la Generalitat que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans d’informació i de presa de decisió relativa a la ubicació d’instal·lacions energètiques al seu terme municipal.

5-         Demanar al govern de la Generalitat la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d’implantació energètica que considerin que no s’ajusta als interessos públics del municipi.

6-         Demanar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà diligència en el suport tècnic i jurídic per als municipis de la seva comarca, fent especial atenció als pobles que no disposen d’un cos tècnic especialitzat.

7-         Establir com a base de qualsevol projecte d’energies renovables a la comarca la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l’interès públic i dels espais agrícoles, i l’equilibri territorial. L’aprofitament i gestió de l’entorn natural del terme municipal, l’aprofitament d’infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels projectes relacionats amb l’autoconsum davant els oligopolis, els espais per la generació d’energia amb voluntat de contribuir a la transició de país i la distribució de proximitat i en la dinamització del primer sector.

8-         Exigir als promotors dels grans projectes de generació d’energies renovables una definició detallada de les mesures de correcció dels efectes sobre el paisatge amb les previsions pressupostàries que correspongui amb la seva programació de calendaris d’execució, així com també la definició d’un sistema de governança de l’execució del desplegament d’aquestes mesures que inclogui els governs locals i comarcal. Mesures, pressupostos, programació de depesa i governança han de passar a formar part dels documents que requereix la tramitació de la implantació de parcs eòlics.

9-         Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a les diferents empreses que han presentat i presentin projectes al nostre municipi.

Grup Municipal ERC Roses