ERC Roses renovarà la seva Executiva local el proper 25 de novembre

ERC Roses

El primer tinent d’alcalde de Roses, Joan Plana, és l’actual president de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’acord amb els Estatuts, el Reglament de Règim Intern i la Carta Financera d’Esquerra Republicana de Catalunya de Roses, que diuen que es fa preceptiu renovar l’Executiva local cada 4 anys, els republicans de la Vila han estat convocats per assistir a l’Assemblea que tindrà lloc el proper 25 de novembre, a les 19:30 hores a la seu d’ERC Roses, ubicada al carrer Mossèn Carles Feliu, nº12.

Una Assemblea que tindrà el següent ordre del dia:

1- Elecció de la Mesa

2- Aprovació de l’ordre del dia

3- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

4- Informe de la Presidència local sortint i informe econòmic.

5- Presentació de candidatures a la Presidència i a l’Executiva local.

6- Elecció conjunta de la Presidència i l’Executiva locals.

7- Torn de paraules.

La secció local d’ERC Roses recorda que per poder participar amb dret a vot a l’Assemblea Local cal ser militant i estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració.
Les persones que rebin la convocatòria però no siguin militants o no estiguin al corrent de pagament, podran assistir-hi, però sense dret a vot. 
Així mateix, l’executiva local d’ERC Roses informa que per poder accedir a un càrrec orgànic caldrà estar al corrent del compliment de la Carta Financera.

Candidatures

Les candidatures a la Presidència i  Executiva locals s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies naturals abans de l’Assemblea, amb la signatura de conformitat de totes les persones integrants.