Fins a 100 euros de multa per no portar la mascareta

Coronavirus
Demà dijous, 9 de juliol, serà obligatori portar mascareta al carrer

El Govern espanyol aprova el Reial Decret que estableix les mesures que regiran en la nova normalitat

El text, impulsat pel Ministeri de Sanitat i el de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, manté l’obligatorietat de les màscares i multes de fins a 100 euros si s’incompleix.

El Govern espanyol ha aprovat avui en Consell de Ministres el Reial Decret llei que establirà les bases que regiran en la nova normalitat. El text, impulsat pel Ministeri de Sanitat i el de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, manté l’obligatorietat de les màscares en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports, “en condicions econòmiques no abusives”, afegeix.

L’incompliment d’aquest article serà sancionat amb multes de fins a 100 euros i seran les comunitats autònomes i les entitats locals a les quals els correspondrà les funcions de vigilància, inspecció i control.

El reial decret de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix que l’autoritat competent delegada per a l’adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase III del pla de desescalada seran les CCAA (Comunitats Autonòmes), excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l’àmbit de la unitat territorial determinada per a cada comunitat.

Seran també les comunitats les que puguin decidir, conformement a criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat.

Seran també les comunitats les que puguin decidir, conformement a criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat.

Detecció precoç i vigilància epidemiològica
El reial decret recull la declaració expressa de la COVID com a malaltia de declaració obligatòria urgent.

S’introdueix, a més, el deure de les CCAA de subministrar informació quan es produeixin situacions d’emergència per a la salut pública, per a garantir l’adequada coordinació entre les autoritats sanitàries i reforçar el funcionament del Sistema Nacional de Salut. A més, hauran de continuar facilitant les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica del COVID-19, així com la situació de la capacitat assistencial i necessitats de recursos humans i material.

Els serveis de salut garantiran que, en tots els nivells de l’assistència, i de manera especial en l’atenció primària, se li realitzarà a tot cas sospitós una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular, tan aviat com sigui possible des del coneixement dels símptomes, i que tota la informació es transmeti dintre del termini i en la forma escaient.

Les CCAA hauran de vetllar per garantir un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica, així com crear plans de contingència per a assegurar una resposta ràpida i coordinada.

Quant als centres residencials de persones majors o amb necessitats especials, les administracions competents hauran de garantir la coordinació d’aquests centres i disposar de plans de contingència per COVID-19 orientats a la identificació precoç de possibles casos entre residents i treballadors, i els seus contactes.

Els establiments, mitjans de transport o qualsevol altre lloc, centre o entitat pública o privada en els quals les autoritats sanitàries identifiquin la necessitat de realitzar traçabilitat de contactes, tindran l’obligació de facilitar a les autoritats sanitàries la informació de la qual disposin relativa a la identificació i dades de contacte de les persones potencialment afectades.

Mesures de prevenció
Les mesures de prevenció i higiene, com l’obligatorietat d’utilitzar màscares sempre que no es garanteixi la distància interpersonal, continuaran vigents en el període de nova normalitat.

Es manté l’obligació de portar màscara en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En transport marítim s’adapta l’obligació a les particularitats d’aquesta manera de transport.

També es contempla l’adopció de mesures de prevenció i higiene a l’entorn de treball, com ara l’ordenació dels llocs de treball o l’organització dels torns per a evitar aglomeracions, així com en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social o en les activitats d’hostaleria i restauració.

El reial decret incorporarà les mesures necessàries per a garantir la disponibilitat de màscares quirúrgiques, gels hidroalcohòlics i altres productes sanitaris necessaris per a la protecció de la salut.

L’estoc o les quantitats subministrades dels medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària, haurà de ser comunicat a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per a garantir en tot moment el seu proveïment. Quan existeixi una situació d’excepcionalitat sanitària o quan la situació de vulnerabilitat del pacient el requereixi, les CCAA podran establir les mesures oportunes per a la dispensació de fàrmacs de forma no presencial.
(AEMPS)

Controls sanitaris
El reial decret recull també una sèrie de previsions sobre els controls sanitaris i operatius en aeroports gestionats per Aena, i en ports d’interès general.

Com a gestora de la xarxa d’aeroports d’interès general, Aena posarà a la disposició de Sanitat Exterior els recursos humans, sanitaris i de suport necessaris amb la finalitat de garantir el control sanitari de l’entrada de passatgers de vols internacionals, qüestió que es particularitzarà a través del corresponent conveni de col·laboració amb Sanitat Exterior.

D’altra banda, afegeix les disposicions necessàries perquè els operadors de transport puguin anar adaptant l’oferta de transport a l’evolució de la recuperació de la demanda, a fi d’assegurar una adequada prestació del servei, tenint en compte sempre l’atenció a les mesures sanitàries que puguin acordar-se per a evitar el risc de contagi del COVID-19.

Així, estableix l’obligació que els operadors de transport terrestre, els serveis del qual amb seients preassignats discorrin per més d’una província, conservin la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes i la seva posada a disposició quan es requereixi per les autoritats de salut pública, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes en cas que fos necessari. Aquesta obligació s’estén també als operadors de transport aeri.