Hotels i càmpings obligats a tancar pel coronavirus

Hotel Risech de Roses

L'Hotel Risech de Roses

Aquells establiments turístics que encara tinguin hostes tenen set dies naturals (fins al 26 de març), com a màxim, per tancar portes

El Ministre de Sanitat, Salvador Illa, per raons justificades de salut pública davant l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ha disposat:

Primer. Suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic. Establir la suspensió d’obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, situats en qualsevol part del territori nacional. Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

Segon. Establiments d’allotjament turístic de llarga estada i de temporada. Queda permesa l’obertura al públic d’aquells establiments turístics previstos en l’apartat primer d’aquesta ordre que alberguin clients que, en el moment de declaració de l’estat d’alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals, per a poder dur a terme les activitats de primera necessitat en els termes que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. No obstant això, aquests establiments no podran admetre a nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista en l’apartat anterior.

Tercer. Procés de tancament. El tancament recollit en l’apartat primer es produirà en el moment en què l’establiment no disposi de clients als quals hagi d’atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor de la present norma.

Quart. Desenvolupament i execució. Correspon a les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions que, en l’esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per a garantir l’eficàcia del que es disposa en aquesta ordre.C