II Jocs Florals de Roses

II Jocs Florals de Roses

Presentació de poemes abans del 31 de maig al SAC de l’Ajuntament de Roses

II Jocs Florals de RosesBASES DELS II JOCS FLORALS DE ROSES

1. Objecte del concurs

L’Ajuntament de Roses iel Rotary Club de Roses–Empúriabrava organitzen aquest concurs per fomentar i promoure la creació literària que tingui com a element central el municipi de Roses.

2. Gènere

El gènere del concurs és la poesia.

3. Participants

El concurs està obert a totes les persones aficionades a la poesia.

4. Temàtica i categories

La temàtica central del concurs és el municipi de Roses i s’estableixen tres categories temàtiques específiques:

– Rosa Natural Roja, poema sobre la vila de Roses.
– Rosa Natural Groga, poema sobre la vida al mar a Roses.
– Rosa Natural Blanca, poema sobre els monuments de Roses.

5. Format de les obres

Cada participant podrà concursar a les categories que desitgi, amb un màxim d’una obra per categoria (només podrà obtenir un premi)
Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres concursos.
L’extensió entre 14 i 40 versos i estructura mètrica lliure.
La llengua utilitzada en les categories Rosa Natural Groga i Rosa Natural Blanca ha de ser la catalana, i en la categoria Rosa Natural Roja pot ser la catalana o la castellana.
Els treballs s’han de presentar en format paper, escrits en lletra Arial de cos 12 i en fulls DIN-A4. Cada poema ha de tenir títol i estar signat amb un pseudònim.

6. Termini de presentació

Les obres s’han de lliurar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya,12), com a màxim, el dia 31 de maig de 2013 a les14 h
Es lliuraran 7 còpies de cada obra dins un sobre tancat, identificant a la part exterior el pseudònim, el títol i la categoria a la qual es participa. Dins d’aquest hi ha d’haver un altre sobre tancat que inclogui el pseudònim, el nom de l’autor/a, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una fotocòpia del DNI.

7. Criteris de valoració

A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes:

– Adequació a la temàtica de la convocatòria (10 punts).
– Qualitat literària i correcció estilística i ortogràfica (30 punts).

8. El Jurat

El jurat estarà format pel regidor de Cultura, un representant del Rotary Club Roses-Empúriabrava, la directora de la Biblioteca Municipal i dos professors de literatura.

9. Premis

– Premi Rosa Natural Roja, atorgat pel Rotary Club Roses-Empúriabrava, al millor poema que canti “Roses”: Placa commemorativa i 375 €.
– Premi Rosa Natural Blanca, atorgat per l’Ajuntament de Roses, al millor poema que canti “Els monuments de Roses”: Placa commemorativa i 375 €.
– Premi Rosa Natural Groga, atorgat per l’Ajuntament de Roses, al millor poema que canti “La vida del mar”: Placa commemorativa i 375 €.

L’import dels premis ja compta amb l’aplicació de la retenció de l’IRPF que legalment correspon. Es podran concedir mencions, sense que suposi cap premi en metàl·lic.

10. Procediment de concessió del premi

Concurrènciacompetitiva.

11. Veredicte del jurat

El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic el dia 28 de juny, a les 18 h, al Teatre Municipal. El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat. D’aquest acte se n’aixecarà acta.

12. Drets

Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat del’Ajuntament de Roses.

Els participants autoritzen i cedeixen els seus drets d’imatge per a l’emissió en els diferents mitjans de comunicació. No tindran mai un ús comercial.

Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

13. Acceptació de les bases

La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat.