III Jocs Florals de Roses

III Jocs Florals de Roses

BASES DELS III JOCS FLORALS DE ROSES

III Jocs Florals de Roses1. Objecte del concurs.

L’Ajuntament de Roses i el Rotary Club de Roses– Empuriabrava organitzen aquest concurs per fomentar i promoure la creació literària que tingui com a element central el municipi de Roses.

2. Gènere

El gènere del concurs és la poesia.

3. Participants

El concurs està obert a totes les persones aficionades a la poesia

4. Temàtica i categories

La temàtica central del concurs és el municipi de Roses i s’estableixen tres categories temàtiques específiques:

 • Rosa Natural Roja, poema sobre la vila de Roses.
 • Rosa Natural Groga, poema sobre la vida al mar a Roses.
 • Rosa Natural Blanca, poema sobre els monuments de Roses

5. Format de les obres

 • Cada participant podrà concursar a les categories que desitgi, amb un màxim d’una obra per categoria (només podrà obtenir un premi)
 • Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres concursos.
 • L’extensió ha de ser entre 14 i 40 versos. Estructura mètrica lliure
 • La llengua utilitzada en les categories Rosa Natural Groga i Rosa
 • Natural Blancaha de ser la catalana, i en la categoria Rosa Natural
 • Rojapot ser la catalana o la castellana
 • Els treballs s’han de presentar en format paper, escrits en lletra Arial de cos 12 i en fulls DIN-A4
 • Cada poema ha de tenir títol i estar signat amb un pseudònim

6. Termini de presentació

 • Les obres s’han de lliurar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Roses (plaça de Catalunya, 12), com a màxim, el dia 30 de maig de 2014, a les 14 hores
 • Es lliuraran 7 còpies de cada obra dins un sobre tancat, identificant a la part exterior el pseudònim, el títol i la categoria a la qual esparticipa. Dins d’aquest hi ha d’haver un altre sobre tancat que inclogui el pseudònim, el nom de l’autor/a, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i una fotocòpia del DN

7. Criteris de valoració

A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes:

 • Adequació a la temàtica de la convocatòria (10 punts)
 • Qualitat literària i correcció estilística i ortogràfica (30 punts)

8. El Jurat

 • El jurat estarà format pel regidor de Cultura, un representant del Rotary Club Roses-Empúriabrava, la directora de la Biblioteca Municipal i dos professors de literatura i una poetessa

9. Premis

 • Premi Rosa Natural Roja, atorgat pel Rotary Club Roses-Empuriabrava, al millor poema que canti “Roses”: Placa commemorativa i 375 €
 • Premi Rosa Natural Blanca, atorgat per l’Ajuntament de Roses, al millor poema que canti “Els monuments de Roses”: Placa commemorativa i 375 €
 • Premi Rosa Natural Groga, atorgat per l’Ajuntament de Roses, al millor poema que canti “La vida del mar”: Placa commemorativa i 375 €
 • L’import dels premis ja compta amb l’aplicació de la retenció de l’IRPF que legalment correspon
 • Es podran concedir mencions, sense que suposi cap premi en metàl·lic

10. Procediment de concessió del premi

Concurrència competitiva

11. Veredicte del jurat

 • El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic el dia 28 de juny, a les 19 h, al Teatre Municipal
 • El concurs podrà quedar desert si així ho estima el jurat. D’aquest acte se n’aixecarà acta

12. Drets

 • Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la difusió a Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Roses
 • Els participants autoritzen i cedeixen els seus drets d’imatge per a l’emissió en els diferents mitjans de comunicació. No tindran mai un ús comercial
 • Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsablitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual

 

13. Acceptació de les bases

 • La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst serà resolt pel jurat

Presentació de poemes abans del 30/05/2014 al Servei d’Atenció al Ciutadà, SAC, de l’Ajuntament de Roses (Plaça Catalunya, nº 12)