Informació de l’Ajuntament de Roses sobre la jornada laboral dels funcionaris

NOTA INFORMATIVA

 

  1. En la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Roses aprovada pel Ple municipal, s’estableix que la jornada laboral ordinària bàsica és de 35 hores/setmanals i que la jornada laboral ampliada o de major dedicació (jornada especial) és de 37 hores 30 minuts/setmanals.
  2. El règim de jornada laboral de major dedicació o jornada especial de la policia local, es valora i es gratifica des del mes de juny de 2006 en el complement específic, i a l’actualitat suposa un import total de 430,96 € mensuals.
  3.   L’aplicació de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012 així com el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, modifiquen la jornada general de treball fixant-la com a mínim en 37 hores 30 minuts/setmanals i determinen que les jornades especials existents o que es puguin establir, experimentaran els canvis que siguin necessaris en el seu cas per adequar-se a la modificació general en la jornada ordinària. En tot cas les modificacions de jornades que es portin a efecte com a conseqüència de l’establiment d’aquesta mesura, no suposaran cap increment retributiu.

 

La mateixa disposició de la LPGE per a l’any 2012, estableix expressament que a partir de l’1 de juliol queden suspesos els acords, pactes i convenis vigents a tot el sector públic que contradiguin allò que preveu la disposició.

  1. L’aplicació d’aquesta norma és un imperatiu legal per a l’Ajuntament i ha d’efectuar-se sota el principi de no discriminació entre els diferents col·lectius de funcionaris, fet que comporta:

a)      Que el personal que tenia assignada una jornada bàsica ordinària de treball de 35 hores, passi a realitzar 37 hores 30 minuts setmanals.

b)      Que pel personal que realitzava una jornada bàsica ampliada o de major dedicació de 37 hores 30 minuts (jornades especials), es pugui acordar alternativament per:

  • Passar a complir una jornada de 40 hores/setmanals.
  • Continuar amb una jornada de 37 hores 30 minuts, amb la reducció de les retribucions que corresponguin.

Evindentment, el manteniment per aquest col·lectiu d’una jornada de 37 hores 30 minuts sense alterar el règim retributiu, seria discriminatori amb la resta dels treballadors municipals.