Jordi Sargatal, exdirector del Aiguamolls de l’Empordà, membre del consell d’Experts de la nova Agència del Medi Ambient i Territori

Agència del Medi Ambient i Territori

El conseller Santi Vila amb els membre del Consell d'Experts de la nova Agència del Medi Ambient i Territori

El conseller Vila nomena el consell d’experts que dissenyarà la nova Agència del Medi Ambient i del Territori

Agència del Medi Ambient i Territori
El conseller Santi Vila amb els membres del Consell d’Experts de la nova Agència del Medi Ambient i Territori

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat aquest matí l’inici del procés per a la creació de l’Agència Catalana del Medi Ambient i del Territori, amb la constitució d’un consell d’experts independents que en els propers mesos s’encarregarà de dissenyar el projecte del nou ens. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el proper mes de setembre.

El consell està presidit pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, i doctor en Física, Josep Enric Llebot. També en formaran part l’ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal, exdirector del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, de la Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de la Caixa Catalunya, i expresident de la Institució Catalana d’Història Natural;  la directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera, membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC), i exdirectora de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Marta Lacambra; i el biòleg Jordi Baucells, exassessor de direcció de l’empresa pública Forestal Catalana, SA.

Els motius per a la creació de l’agència

El caràcter multisectorial dels temes ambientals sovint ha induït els governs a la creació d’agències específiques de medi ambient dotades d’autonomia respecte l’aparell governamental. Les seves funcions són diverses, però la majoria contenen les tasques d’informació, prognosi i assessorament, amb gran prestigi tècnic, científic i divulgatiu, i que desenvolupen programes diversos en col·laboració entre l’administració i d’altres entitats independents. El govern de Catalunya, sectorialment, ha seguit aquest model amb la creació d’agències i serveis sectorials com l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, o l’Institut Català d’Energia, entre d’altres.

Aquest caràcter sectorial de les agències catalanes, amb atribucions diverses en diagnosi, prognosi, fiscalitat, i execució d’infraestructures, i la creixent transversalitat de les polítiques del govern sobre temes ambientals i de territori en fracciona les competències. L’actual visió integrada de les qüestions territorials i ambientals aconsella plantejar la creació d’una estructura nova que uneixi en un sol ens la major part de les disciplines ambientals i territorials i, a la vegada, reformi les funcions de les agències amb una nova distribució competencial entre la nova agència i l’estructura de govern.

Els objectius del nou ens

L’organisme naixerà amb els següents objectius generals:

  • Consolidar una marca de rigor i prestigi en els temes territorials i ambientals
  • Consolidar la credibilitat de la informació ambiental i de les diagnosis i les prognosis
  • Garantir la transparència de la informació ambiental i territorial
  • Donar suport als òrgans de les administracions de la Generalitat i local trencant la verticalitat temàtica i sectorial del medi ambient
  • Enfortir la capacitat de col·laboració amb el sector privat en impuls de projectes
  • Separar la tasca tècnica i prospectiva de les responsabilitats polítiques
  • Integrar les xarxes de presa de dades i la seva gestió
  • Enfortir el reconeixement internacional de Catalunya en matèria territorial i ambiental
  • Exercir funcions fiscals
  • Exercir funcions d’avaluació/autorització i de vigilància i inspecció

Es tractarà d’un ens dedicat a la gestió tècnica i a la informació de base, amb valors propis, que complementarà l’acció política, més orientada a la planificació i la legislació. D’aquesta manera, es vol enfortir la credibilitat i la capacitat científica i, alhora, fer més eficient l’administració.

Una creació en dues fases

La creació de l’agència està prevista en dues fases. La primera consistirà en la transmissió d’informació, impuls a la R+D, educació, representació i cooperació internacional des de les agències i Departaments existents. Les temàtiques sobre les quals l’organisme tindrà funcions seran, com a mínim, aigua, residus, medi natural i biodiversitat, qualitat de l’aire, canvi climàtic, contaminació acústica i sòls contaminats, i dotarà a la resta d’estructures de la Generalitat de la informació de base per a l’elaboració de les polítiques ambientals. En aquesta etapa, s’anirà constituint la imatge de la nova agència, en base als informes desenvolupats gràcies a la integració de la presa de dades i al tractament del medi ambient des d’una concepció àmplia i transversal.

Un cop consolidada aquesta imatge de l’agència com a referent, anirà incorporant progressivament funcions associades a la gestió, com ara les fiscals, d’avaluació i autorització, de vigilància i inspecció o d’altres derivades de la normativa. Alhora, garantirà la concordança de totes les polítiques plantejades des del punt de vista ambiental.

L’Agència del Medi Ambient i del Territori tindrà caràcter públic, independent de la resta de l’estructura de la Generalitat, amb una direcció vinculada a un professional de reconegut prestigi en l’àmbit del medi ambient, un consell assessor amb representants acadèmics relacionats amb temàtiques ambientals i territorials, i un equip de professionals qualificats.