José A. Valdera porta a Fiscalia el cas “Royal Marine II” de Roses i demana la dimissió de Montse Mindan i Carles Pàramo

Pressupostos municipals de Roses per al 2018

José A. Valdera, portaveu d'Unió Municipal de Roses,

El regidor d’Unió Municipal de Roses, José Antonio Valdera, ha presentat davant Fiscalia, juntament amb Plataforma Ciutadana de Roses, una denuncia sobre les presumptes irregularitats del cas “Royal Marine II”

José Antonio Valdera
José A. Valdera en un ple de l’Ajuntament de Roses

El regidor independent d’Unió Municipal a l’Ajuntament de Roses, José Antonio Valdera, juntament amb la Plataforma Ciutadana de Roses, va presentar el passat 2 de desembre de 2016, a Fiscalia del jutjat de Figueres, una denúncia pels presumptes delictes de prevaricació i malbaratament de cabals públics, arran del cas conegut com a “Royal Marine II”.

A la denúncia presentada es denuncien els fets analitzats en l’informe de conclusions del cas Royal Marine II, que va presentar el regidor:

Durant l’obra de construcció de l’edifici Royal Marine II la promotora (RIGEL) no va donar compliment estricte al projecte objecte de la llicència sinó que, entre altres coses, va incrementar l’alçada de l’edifici més enllà dels 14 metres autoritzats. Arran de la denúncia presentada per la comunitat de l’edifici vei, el Jutjat nº 1 de Girona va anul·lar la llicència.

Tot i l’anul·lació judicial, la Junta de Govern, en data 12/02/2007, va concedir a RIGEL llicència de legalització de les modificacions introduïdes en el projecte durant l’execució de les obres.

A la vista de la sentència del Jutjat, un criteri d’elemental prudència administrativa hauria aconsellat que, abans de legalitzar l’excés d’alçada executat per la promotora, excedint-se de la llicència, es demanessin nous informes jurídics i tècnics específics per a determinar la millor forma d’actuar en defensa dels interessos públics. Això no es va fer i, al final, la gran beneficiada per aquesta actuació ha estat la promotora RIGEL.

En data 7/10/2008, el TSJC,  dicta sentència i ordena l’enderroc de la planta 4ª i part de la 3ª. A partir d’aquell moment, l’Ajuntament de Roses renuncia a dirigir-se a la promotora, que comptava amb una llicència de primera ocupació provisional, i assumeix que era ell (l’Ajuntament) el primer i únic obligat a enderrocar en execució de sentència (i posteriorment, com veurem,  a indemnitzar a la Comunitat actora).

Els tres elements que possiblement són els més foscos, i més greus de tot aquest assumpte són:

-El conveni transaccional que signa l’alcaldessa, Montse Mindan, sense estar acompanyada del secretari municipal, i en el que no figura com a part la promotora RIGEL (titular de la llicència anul·lada i de la posterior llicència de legalització).

-La xifra que l’Ajuntament de Roses accepta abonar com indemnització: 2.200.000 d’euros, sense abans calibrar jurídicament les possibilitats d’èxit de l’incident d’inexecució de sentència admès a tràmit, i sense determinar amb quins criteris es fixa aquesta quantitat, i no una altra, ja que no hi ha cap informe jurídic i/o econòmic.

-La forma de pagament. Els 2.200.000 euros, que no es paguen íntegrament a la comunitat Royal Marine I (RM I), que és la part executant del procés, sinò què:

a la Comunitat RM I, que és l’única creditora front l’Ajuntament, només se li ingressen 825.000 euros, és a dir, el 37,5% de la total indemnització pactada.

A qui li paga l’Ajuntament els restants 1.350.000 euros, és a dir, el 62,5% de la indemnització?

Doncs, a dues mercantils que no son part en el conveni, ni consten citades en l’acord de la comunitat executant:

Així, a la mercantil ILAW&FACTOR S.L. se li abonen, mitjançant transferència 550.000 euros, i a la mercantil ILAW&CEL S.L. se li abonen també, mitjançant transferència, 825.000 euros.

No se sap si aquests elevadíssims imports porten IVA (haurien de portar, si es tractes en hipòtesi, de factures d’honoraris professionals ja que, a diferència de la Comunitat, no es tracta de cap indemnització).

Aquests fet podrien ser constitutius dels presumptes delictes de prevaricació i malbaratament de cabals públics, sense perjudici d’altres delictes que s’hagin pogut cometre per part de les societats que han rebut els imports.

Acord de les conclusions que José Antonio Valdera ha presentat a la comissió d’investigació sobre el cas  “Royal Marine II”.

Valdera conclourà la comissió d’investigació del cas Royal Marine II, demanant els següents acords, que s’afegiran a les conclussions ja presentades:

  • Sol·licitar la dimissió del Sr. Carles Pàramo i Ponseti (actual 1er tinent d’alcalde de Roses) pels següents motius:

-Per ser el màxim responsable de l’equip de govern en el moment en que es va concedir a Rigel Desarrollo Inmobiliario, la llicència de legalització de les modificacions introduïdes en el projecte durant l’execució de les obres del Royal Marine II (una d’elles l’increment d’alçada), sense establir cap condició relativa a la sentència del Jutjat que anul·lava la llicència, ni demanar al promotor cap mena de garantia pel cas d’haver d’enderrocar l’obra si la sentencia es confirmava.

-Per atorgar una “llicència provisional de 1ª ocupació” del conjunt residencial “fins a la resolució definitiva de l’assumpte contenciós existent” fent cas omís de la recomanació de la jurista del departament d’Urbanisme, la Sra. Elisabeth Abad, en el seu informe de data 08/02/07, en el que deia que hauria de protegir-se al tercer adquirent de bona fe via registre de la propietat de tot això que succeeix judicialment.

-Per atorgar una “llicència provisional de 1ª ocupació”, provisionalitat que no va ser aplicada ni va servir per a res quan el TSJC dicta sentència d’enderroc, atès que tota la responsabilitat la va assumir  l’Ajuntament, amb total indemnitat de RIGEL i dels compradors, tot i que molts d’ells havien estat advertits de la sentència en les escriptures de compravenda. No hi ha cap informe que avali aquesta postura tan excepcional que eximeixi de tota responsabilitat a la promotora RIGEL  i als seus causahavents.

  • Sol·licitar la dimissió de la Sra. Montserrat Mindan Cortada, (actual alcaldessa de Roses) pels següents motius:

-Per ser la màxima responsable de l’equip de Govern, en la decisió de renunciar a seguir tramitant l’incident d’inexecució de sentència que estava admès a tràmit pel Jutjat (i que es basava en una llicència de legalització ja atorgada) i d’optar per pagar en el seu lloc l’elevada indemnització de 2.200.000 euros, donat que entenem que aquesta decisió no es podia adoptar sense abans calibrar jurídicament les possibilitats d’èxit del nou incident, cosa que no consta enlloc, ja que no hi trobem cap mena de dictamen o informe jurídic al respecte.

-Per signar un conveni, sense la presència i assessorament legal del secretari, que abona la xifra de 2.200.000 euros al comptat, sense determinar la raó de ser d’aquesta xifra, ni d’acord amb quins criteris es va fixar la mateixa, ja que no hi ha cap informe, ni jurídic, ni econòmic-financer, que expliciti el perquè s’abona aquesta xifra i no una altra, inferior o superior, ni tampoc la raó per la qual l’Ajuntament accepta pagar 1.350.000€ a dues mercantils que no eren part en el procés ni en el conveni.

-Per ordenar transferir els referits 1.350.000€ a dues mercantils que no eren part en el conveni, ni formaven part de l’acord de la comunitat actora i executant, un cop més sense cap títol ni cap informe que  justifiqui aquestes transferències directes a tercers. El que es pacta en el Conveni (pacte Tercer), és que el dret a obtenir la quantitat pactada de 2.200.000 euros correspon únicament a la part executant, es a dir, a la comunitat Royal Marine I, que per tant hauria d’haver estat la única receptora del pagament de la referida quantitat.