La Fundació Salut Empordà disposarà de la figura de l’Agent d’Igualtat

Fundació Salut Empordà
Imatge de la Comissió d’Igualtat de la FSE

És una de les mesures impulsades pel Pla d’Igualtat 2022-2024 de l’entitat, per vetllar per la implantació, seguiment i gestió de les polítiques d’igualtat

Aquest any, la Fundació Salut Empordà (FSE) disposarà de la figura de l’Agent d’Igualtat, amb l’objectiu de vetllar per la implantació, seguiment i gestió de les polítiques en aquest àmbit. La mesura forma part del paquet d’accions impulsades pel Pla d’Igualtat 2022-2024, aprovat recentment i elaborat per la Comissió d’Igualtat de la Fundació (integrada per membres del Comitè d’Empresa i del Departament de Recursos Humans). Precisament, l’Agent d’Igualtat haurà de ser un membre d’aquesta Comissió designat per a desenvolupar aquesta responsabilitat.

El Pla dóna continuïtat a les polítiques d’igualtat aprovades l’any 2010 i marca el full de ruta a seguir en els propers anys per l’entitat amb els objectius d’aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i l’eliminació de la discriminació per raó de sexe.

Pel que fa a les dades que recull el diagnòstic de la situació de la Fundació, l’entitat és una organització feminitzada: compta amb un 77,98 % de dones (786) i un 22,02 % d’homes (222), en la línia dels percentatges de població activa del sector sanitari i de serveis socials. Destaca la paritat existent dins del personal facultatiu i directiu i, en el cas dels càrrecs intermedis, hi ha una presència equilibrada entre dones i homes (58,06 % dones i 41,94 % homes).

Les diferències més destacades corresponen al col·lectiu d’infermeria i auxiliars d’infermeria, professions tradicionalment ocupades per dones; i el de portalliteres, integrat en un 75 % per homes.

Si analitzem les dades per tipus de contracte, el 75,31 % de les dones i el 73,87 % dels homes disposen d’un contracte indefinit, una proporció que es manté si parlem del tipus de jornada.

En referència a les reduccions de jornada per tenir cura d’un fill menor de 12 anys o familiar, s’observa que la majoria de sol·licitants són dones, essent un 12,98 % del total de dones respecte a l’1,35 % del total d’homes que demanen aquesta prestació. Si bé és cert que, si s’analitzen les dades de temps treballat i corresponsabilitat (lactància, maternitat/paternitat, excedència per cura de fills i per cura de familiars) en el període del 2018 al 2021, hi ha hagut una evolució cap a la igualtat: el 2018, van sol·licitar-ho 47 dones i 1 home, en canvi el 2021 van ser 28 dones i 17 homes.

L’auditoria retributiva del 2021, constituïda per la valoració dels llocs de treball i el registre salarial, no detecta biaixos significatius (superior al 25 %) per la qual cosa es considera que no hi ha bretxa salarial de gènere entre els treballadors de la FSE (diferència que hi ha de mitjana entre els ingressos bruts per hora entre dones i homes).