LA LOMCE

LA LOMCE  (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación)

A l’estat espanyol hi conviuen 47 milions d’habitants distribuïts en 17 autonomíes, i es parlen, com a llengües cooficials juntament amb el castellà, el català (el parla el 17% de la població : 8 milions de persones) , el basc ( el 2% : 1 milió) i el gallec (el 7%: 3 milions ). Pel que respecte a les creences religioses, hi ha un 76% de la població que es considera catòlica, un 21% entre agnòstics i ateus i un 3% d’altres religions minoritàries. És a dir, les llengües cooficials representen el 26% de la població total d’Espanya (12 milions) i respecte a les altres creences religioses distintes de la catòlica i els no creients sumen un 24% (11 milions).

La Constitució Espanyola de 1978 estableix en l’article 3.1 “ El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la”. 2 “ Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts”. 3 “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.

De la Constitució es dedueix que, malgrat és obligat conèixer el castellà, parlar-lo és un dret que es pot exercitar o no (art.3.1). També reconeix l’oficialitat del català a Catalunya en igualtat de condicions que el castellà (art. 3.2). Finalment, les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya han de ser protegides i respectades com un bé cultural comú de l’estat espanyol i, per tant, està prohibit el menyspreu o la indiferència de qualsevol d’elles.

L’artícle 16.3 CE diu que “ Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l’Església catòlica i les altres confessions”.

En aquest cas la Constitució diu que l’estat és aconfessional i admet diferents religions sempre que mantinguin relacions de cooperació. Els poders públics, i per tant, el govern, tindran en consideració les religions dels espanyols sense imposar cap en concret, malgrat que la catòlica es majoritària.

Dit tot això, i agafant com a refència l’esborrany de la “Ley Orgánica de mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE)” del Ministre Wert, està clar que s’hi produiex una vulneració dels principis bàsics de la constitució sobre la cooficialitat de les llengües reconegudes a l’estat i de la laïcitat de la societat espanyola. El Ministre preten reinstaurar ideologies propies de l’època predemocràtica, és a dir, el castellà i l’evangeli per sobre de qualsevol altre idioma o creença. Potser estem davant d’una llei inconstitucional respecte aquests dos punts.

Aquesta llei que vol aprovar el govern del PP escudant-se en la majoria que té al Parlament espanyol, majoria que va aconseguir gràcies als quasi bé 11 milions de vots, el 44’62% del cens de 25 milions d’electors, no té en compta que 1 de cada 4 espanyols parlen una llengua diferent al castellà o qué 1 de cada 4 no professa la religió catòlica. Proporció prou important com per obviar-la.

Els poders públics han de promoure i protegir la cultura i tradicions dels pobles d’Espanya, ampliant-los i millorant-los en benefici de l’interès general. Establir lleis que restin o anul.lin formes de convivència pròpies d’una comunitat particular o que imposin una determinada religió, no és la millor manera de progressar cap al futur, sinó de retornar èpoques immovilistes.

Francisco J. Trinidad