L’ACA i el Consorci de la Costa Brava milloraran el sanejament de les aigües residuals de Roses

Estació depuradora de Roses

Estació depuradora de Roses

Uns treballs que solucionaran la acumulació de residus provinent de la xarxa de sanejament a l’estació de bombament i, per tant, les males olors que es generen

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci de la Costa Brava han signat un conveni per la remodelació de l’estació de bombament central del sistema de sanejament de Roses, amb una inversió prevista de 886.200 euros aproximadament.
Aquest sistema de sanejament es va posar en servei en 1974 i es va ampliar en 1999. La depuradora, de tipus biològic i amb tractament terciari, té un cabal de disseny de 25.000 m 3/ Dia, equivalent a una població de 114.583 habitants. Disposa també d’una xarxa de col·lectors de 14 quilòmetres que fa possible la recollida de les aigües residuals generades a Roses en diversos nuclis per a ser tractades en la depuradora.

Els treballs previstos en aquest conveni milloraran la impulsió de les aigües residuals per a ser tractades en la depuradora. L’aigua, degudament depurada, s’aporta a la mar, i amb això es contribueix al bon estat de les aigües litorals.

Així mateix, el projecte té per objectiu solucionar la problemàtica que representa la generació de residus provinent de la xarxa de sanejament a l’estació de bombament i les molèsties i males olors que aquesta acumulació generen.

Entre les actuacions previstes per solucionar aquesta problemàtica es troba la disposició de noves bombes amb capacitat de bombejar els sòlids fins a l’estació depuradora, evitant així que quedin retinguts a l’estació de bombament. Per evitar perdre qualitat durant episodis de pluja en els quals les bombes no disposen de suficient capacitat, es preveu disposar també d’un nou tamís en el sobreeixidor del pou de bombament a la depuradora, que connecta amb la cambra de sortida a l’emissari.

Una altra de les actuacions previstes a l’estació de bombament és el canvi en la configuració del sistema de bombes. Actualment, existeixen dos pous de bombament, un d’estiu i un d’hivern, per atendre la variabilitat de cabals per l’estacionalitat de la zona. En el futur, per a un millor funcionament del conjunt, s’ha previst que l’actual pou d’estiu passi a ser el pou de bombament principal mentre que l’actual pou d’hivern passarà a ser pou de reforç.

Per completar la millora, està previst adequar també el pretractament de l’estació depuradora a les noves condicions de funcionament. L’actuació consistirà en la implantació d’un nou sistema de desbast amb tamisos autonetejants de 6 mm que substituiran els actuals de tan sols 3 mm, per poder fer front a l’augment de sòlids provinents de l’estació de bombament i augmentar la capacitat del pretractament.