L’Ajuntament de Roses recorrerà la sentència que obliga a incorporar la figura d’arqueòleg municipal

L’Ajuntament de Roses defensarà el dret a decidir quina  plantilla de personal pot mantenir davant la sentència que l’obliga a incorporar la figura de l’arqueòleg municipal

arqueoleg_municipalL’Ajuntament de Roses ha rebut la notificació de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, per la que obliga a modificar la plantilla de treballadors municipals en el sentit d’incorporar-hi una plaça d’arqueòleg L’equip de govern recorrerà la sentència en segona instància amb els mateixos criteris que el va portar a anular la plaça.

L’Ajuntament de Roses, com qualsevol altre, té capacitat i plena autonomia  per organitzar els serveis en la forma més convenients atenent a criteris d’eficàcia i eficiència a l’hora de proposar i aprovar els pressupostos municipal servant la seva viabilitat i sostenibilitat segons l’article 4-1-a) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.

En el seu dia, es va amortitzar la plaça atès que comportava una despesa  corresponent a una activitat administrativa local impròpia. Si atenem al que dicta la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, Roses no un municipi de règim especial i les competències que li són atribuïdes no van més enllà que les de  vetllar per la integritat del patrimoni, protegir-lo, elaborar instruments urbanístics i/o exercir drets de tempteig. Funcions que es poden desenvolupar perfectament amb tècnics de les diverses àrees municipals. Davant alguna acció especial de major complexitat tècnica, es compta amb l’ajut dels tècnics especialistes adscrits als ens supramunicipals competents en la matèria.

La Ciutadella compta dels del 2004 amb una sala d’exposicions la qual, hores d’ara, encara no ha estat reconeguda com a museu per la qual cosa no obliga a tenir en plantilla la figura del “director”. Respecte a l’obligació sobre l’excavació i estudi dels jaciments, terrestres i submarins, que hi ha al municipi, la responsabilitat establerta no  va més enllà que la que tenen l’Escala respecte Empúries, Ullastret respecte al poblat ibèric, Port de la Selva respecte Sant Pere de Rodes, Figueres respecte al Castell de Sant Ferran o Girona respecte a la catedral, per posar alguns dels exemples més significatius. En cap d’aquests casos la llei obliga a posar un arqueòleg pagat des del consistori i Roses no en pot ser l’excepció.

Per aquestes raons, l’equip de govern municipal continuarà fent com fins ara plenament implicat en el manteniment, conservació, rehabilitació i gestió dels BCIN i BCIL de propietat municipal d’acord amb les lleis vigents, però mantenint sempre el sentit de la proporcionalitat en la despesa i la inversió de les seves accions.

Respecta a la recerca del patrimoni històric, Roses continuarà col·laborant amb el Departament de Cultura i cercant la col·laboració del món Universitari català,  especialment amb UdG i l’ICRP, a fi de que tot allò que significa posar en valor el nostre extens patrimoni sigui entès per tots els rosincs i rosinques com una millora i una oportunitat i no com una sobrecàrrega imposada.