Fira de la Rosa de Roses

L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí presenta un manifest denunciant les irregularitats del POEM

Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí
El manifest denunciant les irregularitats del POEM es va presentar ahir al Col·legi de Periodistes de Girona

La presentació del text on es denuncia les irregularitats, segons la plataforma Stop Macro Par Eòlic conté el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), va tenir lloc ahir al Col·legi de Periodistes de Girona

El Ministeri de Transició Ecològica ja va fer públic recentment el document de declaració ambiental estratègica del Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), que manté l’Alt Empordà com a zona potencial per a l’eòlica marina.  Document, el qual, ha de servir de base per a la aprovació definitiva del POEM a través d’un reial decret.
I ahir dimarts, 17 de gener, el doctor doctor en Ciències Biològiques, Ferran Vallespinós, l’investigador del CEAB-CSIC, Rafael Sardà, i Jordi Ponjoan, vicepresident de l’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí, que aplega una quarantena d’entitats de diferents àmbits, van presentar, al Col·legi de Periodistes de Girona, un Manifest que recull el seguit d’irregularitats i incoherències que s’han comès amb aquest document i durant tot el procés. En el Manifest també es reclama al Govern espanyol, entre d’altres qüestions, que no doni llum verda a cap  projecte sense que hi hagi consens social, tal i com es dedueix de l’esperit de la llei.

Manifest: Les irregularitats del POEM

L’Associació Stop Macro parc eòlic marí de la Costa Brava Nord fa constar les següents irregularitats  en relació al document de declaració ambiental estratègica del Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) i al desenvolupament de l’eòlica marina a l’Empordà.
El Govern de la Generalitat, favorable a un dels promotors, tot i no disposar d’informes independents que garanteixin la viabilitat ambiental del projecte

El Govern de la Generalitat ha expressat una opinió sobre el desenvolupament de l’eòlica marina a la zona coneguda com a LEBA 2 que no recull el parer del territori que es veurà afectat. La Generalitat no es pot erigir en portaveu d’un tema important de futur que no compta amb el consens necessari del territori. A més, el departament d’Acció Climàtica assumeix que el parc eòlic marí es farà ja que, públicament, ha manifestat que estan treballant per poder dur a terme una prova pilot que seria l’inici de la construcció d’un gran polígon industrial de renovables a la Costa Brava Nord.

Denunciem que en la revisió del POEM la Generalitat no ha fet cap moviment per garantir que els projectes plantejats d’eòlica marina no tindran impactes negatius a l’Empordà com si ha succeït amb els Governs autonòmics de les Balears i  Andalusia. No s’ha preocupat de fer cap estudi que confirmi o no les preocupacions del territori. Només està interessada en complir les directrius europees d’implantació de renovables, encara que sigui a costa de la biodiversitat. A més, ha mostrat la seva conformitat a la instal·lació del macro parc abans de qualsevol avaluació reglada de l’impacte.

La revisió del POEM es va anunciar a principis de 2021  i el Parc Tramuntana presentava el seu document inicial del projecte al febrer del 2021. Pensem que SENER i Tecnoambiente van estar treballant el document almenys durant l’estiu del 2020, la qual cosa indica algun tipus d’informació privilegiada i amb connivència amb la Generalitat. La postura de la Generalitat només s’entendria en el supòsit que s’hagués declarat l’interès general i aquest no és el cas.

La Generalitat sembla haver començat el procés sense esperar als estudis de compatibilitat amb estratègies marines;  ho demostra la reunió amb els alcaldes de les poblacions afectades de la setmana passada.

No s’aplica el principi de precaució necessari

No havent-se declarat l’eòlica marina d’interès general, i atesa la rellevància de l’estudi per establir els impactes socials i ecològics que tindria la concreció de projectes a l’actual zona ZAPER LEBA1 (també coneguda com a LEBA 2)  creiem que és molt clara la necessitat d’aplicar-hi el principi de precaució, un dels principis fonamentals de la política mediambiental de la Comunitat Europea “quan una activitat, producte o procés pot tenir efectes potencialment perillosos per al medi ambient i no se n’ha realitzat una avaluació científica i objectiva que permeti determinar el risc amb prou certesa, cal aplicar aquest principi”.

El principi de precaució és de compliment obligat. Els membres que signem el manifest vam sol·licitar al Sr, Virginijus Sinkevičius, Commissioner for Environment, Oceans i Fisheries de la Comissió Europea, resposta a una pregunta sobre la necessitat de coneixement científic abans de prendre una decisió sobre la nostra preocupació pels projectes d’eòlica marina a zones d’elevada biodiversitat (com és el cas de la zona LEBA). La resposta del comissionat és clara: “si un projecte individual de caràcter econòmic, que s’ubicarà dins o fora d’un lloc Natura 2000, té un efecte significatiu en aquests llocs, individualment o en combinació amb altres activitats enumerades en plans o projectes, aquest ha d’estar subjecte a una avaluació adequada de les seves implicacions per als espais esmentats tenint en compte els seus objectius de conservació”. És a dir, que caldria una avaluació ambiental per descatalogar un espai que ja havia tingut una avaluació prèvia excloent; és a dir, no recomanava l’eòlica marina. Aquest és el cas de la major part de la plataforma continental que recull la situació analitzada en haver estat prèviament descrita com a zona d’exclusió per a l’eòlica marina a l’avaluació estratègica ambiental anterior de 2007. Aquesta avaluació no s’ha fet en el cas que ens ocupa.

No hi ha consens social

Un altre dels punts obviats per la planificació marítima (POEM) de l’Estat és l’obligació d’utilitzar l’enfocament per ecosistema. Els dos primers principis de l’enfocament per ecosistema determinen que:

  • L’elecció dels objectius de gestió dels recursos de terres, hídrics i vius ha de quedar en mans de la societat.
  • La gestió ha d’estar descentralitzada al nivell apropiat més baix possible;

això fa que, en temes que afecten, com és el cas, un sistema socioecològic com és el Mar de l’Empordà, cal un consens social sobre això.

L’últim principi de l’enfocament per ecosistema determina que:

  • A l’enfocament per ecosistema han d’intervenir tots els sectors de la societat i les disciplines científiques pertinents.

En el cas que ens ocupa això no s’ha realitzat, només ha participat en la mapificació del POEM per a la zona ZAPER LEBA1, la indústria i les administracions espanyola i catalana (Estat-Generalitat)

Contradicció

L’últim punt del punt inicial a l’article 4 de la Llei parla del coneixement científic, no només per aplicar correctament, si no se’n té, el principi de precaució, sinó també per poder avaluar la necessitat que un projecte determinat sigui compatible amb estratègies marines, objectiu finalista de la Llei 41/2010.

La Fundació Biodiversitat (que depèn del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) ha posat en marxa el projecte BIOPAIS “Avaluació i valoració dels impactes ecològics i socials potencials dels parcs eòlics marins a zones d’elevada BIOdiversitat i alt valor PAISatgístic: l’exemple de Cap de Creus/Golf de Roses”, que ha començat el setembre del 2022 i que conclourà el juliol del 2025. L’objectiu general del projecte és avaluar els impactes potencials ecològics i socials dels parcs eòlics marins en zones d’elevada biodiversitat i gran valor paisatgístic de la Mediterrània espanyola, prenent com a cas d’estudi el parc eòlic proposat a la zona del Cap de Creus/Golf de Roses, per contribuir a evitar o minimitzar els impactes de l’eòlica marina sobre la biodiversitat marina i el paisatge.

Tant els informes del LIC com el projecte BIOPAIS es fonamenten en la necessitat de disposar de coneixement científic que permeti adoptar decisions idònies. És per això que, estimem, a la zona ZAPER LEBA1 no s’hauria d’implementar l’eòlica marina, abans que hi hagi una avaluació científica de la zona, realitzada de manera independent a les valoracions que facin les empreses als estudis d’impacte ambiental.

També cal ressaltar el treball publicat Unravelling the ecological impacts of large-scale offshore wind farms in the Mediterranean Sea, Science for the Total Environment.

Finalment, està en marxa el projecte ECOREST. Projecte del Programa LIFE de la UE que començarà a restaurar ben aviat hàbitats inclosos a l’espai de l’actual ZAPER LEBA1. Una de les zones d’aquest projecte, la més gran i interessant, és el vedat de pesca que estaria sota el parc industrial. En cas que es permeti la construcció de parc industrial caldrà informar la UE i específicament el Programa LIFE de les intencions i aquests ho hauran d’autoritzar. Aquesta és la zona més interessant del projecte pel que té de funcionalitat ecològica i s’entraria en un estira-i-arronsa molt preocupant.

Qüestions procedimentals

L’inici prematur dels treballs d’avaluació d’impacte ambiental per part d’una de les empreses que ja s’han presentat, com ja s’ha dit, resulta estrany. A això cal afegir que, per accelerar el procés, es paralitzés l’avaluació estratègica de plans i projectes (SEA) del 2007, i es poguessin presentar projectes inicials d’EIA a la zona, encara que al SEA del 2007 era una zona d’exclusió total a l’eòlica marina.

Per altra banda, es dona el cas que tres dels sis projectes presentats tenen la mateixa consultoria ambiental (Tecnoambiente). Atès que un és per desenvolupar un pilot, el 60% de les UTEs concurrents tenen una mateixa empresa en el seu grup d’actuació. Com que es tracta d’una concurrència competitiva, s’hauria d’avaluar molt bé si això ja porta una il·legalitat dins de la Llei 15 de 2007 de Defensa de la Competència. A més, en els seus informes arriben a conclusions que es contradiuen.

Convenis amb ajuntaments que voregen la il·legalitat

Es té constància que algunes empreses han començar a negociar amb ajuntaments contrapartides a través de convenis que voregen la il·legalitat. A més, no hi ha cap garantia que el que hi consta s’acabi complint. Hi ha precedents a d’altres zones de Catalunya afectades per la mateixa problemàtica que han denuncien incompliment dels compromisos de les empreses promotores.

Necessitat d’un document de compatibilitat amb estratègies marines i de coneixement científic

Una de les coses que ha canviat després de les al·legacions, és que ja no hi ha zones prioritàries per a l’eòlica marina, totes les zones, i aquí hi ha la nova zona ZAPER LEBA1, són zones potencials. Com es diu al POEM (document executiu, pàgina 32) per a zones prioritàries “Les zones d’ús prioritari per a l’energia eòlica marina (ZUPER) són aquelles que compleixen una sèrie de característiques d’idoneïtat del recurs, batimetria i proximitat a zones amb infraestructures adequades per evacuar l’energia”.

Això ja no és aplicable i si ho és la descripció per a zones d’alt potencial “Per trobar-se en aquestes zones més interaccions amb altres usos, activitats i interessos, és previsible que, durant el procés d’autorització dels projectes, inclosa la avaluació ambiental dels mateixos, es plantegin més requeriments per garantir la compatibilitat d’aquestes instal·lacions amb altres usos i activitats, així com la sostenibilitat ambiental dels mateixos”.

I aquí cal fer especial èmfasi en el document de compatibilitat amb estratègies marines i la necessitat de coneixement científic. Sense això, s’incorreria en irregularitats màximes perquè s’hauria d’acceptar allò que simplement diu l’estudi d’impacte ambiental de les empreses.

Incoherències

Posem de manifest la incoherència que suposa autoritzar un parc industrial de renovables enmig d’una àrea destinada a la conservació de la biodiversitat. A més, en el document de declaració ambiental estratègica del POEM no s’han tingut en compte els impactes en àrees protegides properes.

El mapa que es presenta a continuació ho explica per si mateix.
Associació Stop Macro Parc Eòlic MaríDes del punt de vista de la Conservació de la Biodiversitat i l’aplicació dels principis de la Geoètica, desenvolupar un polígon industrial per a l’eòlica marina enmig d’àrees dedicades a la conservació de la biodiversitat, amb multitud d’espècies i hàbitats d’interès comunitari , sense tenir clar els efectes i les conseqüències d’aquesta nova pressió, és un error gravíssim. I si aquest error s’ha de cometre  algú hauria d’assumir responsabilitats.

Per tot plegat, RECLAMEM:

  • Que es retorni la valoració del POEM que es va fer fa deu anys perquè no hi ha hagut cap element científic que indiqui que la situació pel que fa al desenvolupament de l’eòlica marina ha canviat.
  • Una moratòria en els projectes d’eòlic marina a la zona LEBA 2 fins que no s’hagin resolt totes les incongruències que hi veiem .
  • Que s’apliqui el principi de precaució perquè és un espai que necessita d’una protecció integral, no parcial.
  • Que es protegeixi en el seu conjunt tot l’entorn de la zona afectada pels macro projectes donada la seva elevada
  • Que les administracions locals i els partits polítics de l’Empordà manifestin, de manera clara i contundent, el seu rebuig al parc d’eòlica marina a les costes de Roses i, en cap cas, admetin un bescanvi de pèrdua de biodiversitat per un guany econòmic.