L’economia catalana surt de la recessió i recupera el signe positiu del creixement

Economia catalana

La variació intertrimestral del tercer trimestre és del 0,1%, i la interanual, del -0,6%

Economia catalanaDurant el tercer trimestre del 2013 l’economia catalana ha recuperat el creixement positiu en termes intertrimestrals (del 0,1%) per primer cop en els darrers nou trimestres. Tot i que es tracta d’un avenç moderat, és un pas endavant que dóna continuïtat a la millora dels dos trimestres precedents i s’inscriu en el context de recuperació moderada del conjunt de l’economia europea. Els resultats intertrimestrals del tercer trimestre provenen de l’avanç de dades que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament d’Economia i Coneixement; així mateix, aquest avanç xifra la variació interanual del tercer trimestre en -0,6%.

La millora que ha experimentat l’economia catalana el tercer trimestre del 2013 té l’origen en la continuïtat dels bons resultats de la demanda externa i la moderació de la caiguda de la demanda interna. Això ha permès frenar la disminució del Valor Afegit Brut (VAB) del sector de serveis, que el tercer trimestre s’ha situat en un -0,4% en termes interanuals, i augmentar el VAB del sector industrial fins a un 1,2%.

Evolució del producte interior brut a Catalunya
Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits (% de variació interanual)
 

2012

2013

Mitjana anual

1r trim.

2n trim.

3r trim.

4t trim.

1r trim.1

2n trim.1

3r trim.2

Agricultura

-8,0

-5,4

-8,4

-9,4

-8,5

-3,6

0,3

4,3

Indústria

-1,1

-0,5

-0,9

-2,2

-0,6

-0,2

0,7

1,2

Construcció

-7,5

-6,5

-7,4

-8,1

-8,0

-6,7

-5,8

-5,0

Serveis

-0,5

0,6

-0,4

-0,7

-1,4

-1,4

-1,1

-0,4

PIB pm

-1,3

-0,4

-1,2

-1,6

-1,8

-1,7

-1,2

-0,6

PIB pm (% de Variació intertrimestral)

-0,2

-0,5

-0,4

-0,7

-0,1

0,0

0,1

1Dades del primer i segon trimestre del 2013 revisades l’octubre del 2013

2  Dades d’avanç

Font: Idescat i Departament d’Economia i Coneixement

En el cas del sector de serveis, la moderació del retrocés de la demanda interna, d’una banda, i els bons resultats turístics, de l’altra, han millorat els resultats de les activitats de mercat, en especial les relacionades amb el sector turístic. L’afluència de turisme estranger és clau en aquesta dinàmica: el nombre de visitants s’ha incrementat un 6,6%, i el de la despesa turística, un 11,9%.

En el sector industrial, el comportament més favorable de la demanda interna i l’augment de les exportacions de béns n’han reactivat l’activitat. El darrer mes d’agost la producció industrial presentava una evolució més positiva a Catalunya que al conjunt de la zona euro.

El sector de la construcció, tot i que continua mostrant una pèrdua d’activitat, va moderant la variació interanual: el tercer trimestre s’ha situat en -5%. L’aspecte més positiu del subsector de l’habitatge, que encara registra valors mínims, és la desacceleració de la disminució de la compravenda d’habitatges, provocada, en part, perquè el preu de l’habitatge nou ha acumulat una rebaixa del 42% en els darrers cinc anys.