Les instal•lacions d’il•luminació exterior obsoletes, ineficients o inadequades s’hauran de substituir abans de 4 anys

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Abans de finals de 2016 s’hauran de canviar les làmpades de vapor de mercuri per d’altres de vapor de sodi o similars

La renovació suposarà per al conjunt del país una reducció de la despesa energètica de més de 18 M€ anuals mentre que les inversions que cal realitzar es recuperaran en un termini de 5 anys

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La il·luminació exterior obsoleta, com la de l’imatge, s’haurà de substituir abans de 4 anys

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que en el seu articulat modifica la Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn en tres preceptes.

En primer lloc, el nou redactat estableix la tipologia de les instal·lacions d’enllumenat existents que es consideren obsoletes, ineficients o inadequades. Aquestes instal·lacions són les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió -que afecten substancialment la biodiversitat i són potencialment contaminants després del seu ús-, les ubicades en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica que no són de vapor de sodi o altres tecnologies de característiques espectrals similars – una de les fonts d’il·luminació més eficients, que proporciona gran quantitat de lúmens per Watt-, i les que emeten un flux lluminós per sobre del pla paral·lel a l’horitzó superior al 50%, és a dir, que dirigeixen bona part de la llum cap al cel.

Aquests components han de deixar de funcionar a partir d’una data determinada en funció de la titularitat de la instal·lació i de l’indret on es troba ubicada. Per a les situades en una zona de màxima protecció el termini venç el 31 de març de 2016. Per a la resta d’instal·lacions, les de titularitat pública s’han d’adequar abans del 31 de desembre de 2016, mentre que en el cas de les de titularitat privada, el marge s’allarga fins a finals de 2018. La Direcció General de Qualitat Ambiental estima que la substitució d’aquests enllumenats exteriors comportarà una reducció del consum elèctric anual de 100 GWh i un estalvi econòmic de 18 MEUR/any, que comporta que les inversions que cal realitzar es recuperin en el termini d’uns 5 anys.

Un altre precepte que modifica la nova Llei fa referència a les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control. A partir d’ara, el control ambiental de les prescripcions lumíniques es farà amb una periodicitat màxima de 6 anys, de manera que es dilata el termini que, fins ara en alguns casos podia arribar a ser d’un any, racionalitzant i reduint les carregues administratives. Aquesta modificació simplifica  els procediments per a les activitats amb instal·lacions d’enllumenat exterior sense minvar la protecció del medi, i suposa un estalvi superior a 100.000 euros anuals per al conjunt dels titulars.

Finalment, la norma clarifica la interpretació sobre les limitacions de funcionament aplicables a l’enllumenament de les pistes d’esquí, deixant al desenvolupament reglamentari la concreció de les condicions.