L’exregidor d’ICV de Roses, Joan Esteve Danès, contra un projecte de reurbanització de l’Ajuntament

Joan Esteve Danès

L’exregidor de l’Ajuntament de Roses, Joan Esteve Danès fa públic les al·legacions presentades a l’Ajuntament contra la reurbanització de la plaça Catalunya i el c/ Dr. Pi i Sunyer

Joan Esteve Danès
Joan Esteve Danès

Joan Esteve Danés com exregidor i coordinador d’Iniciativa per Catalunya els Verds a Roses, més conegut a la Vila com a en Pillu, ha volgut fer públiques les al·legacions presentades a l’Ajuntament de Roses contra el projecte de reurbanització de la plaça Catalunya i el carrer del Doctor Pi i Sunyer. Danès, més conegut a la Vila de Roses com en Pillo es pregunta el perquè d’aquesta nova remodelació de la plaça Catalunya i el perquè s’ha de fer el mateix al vial esmentat. Unes obres que, segons ell, té un pressupost de 1.287.552,12 euros.

Instància d’al·legacions

Ajuntament de Roses

Núm. 5452

Data 07/04/14 

Joan Esteve Danés Soler com exregidor i coordinador del Grup Polític  d’Iniciativa per Catalunya els Verds a Roses, domiciliat al carrer Almirall Federico Gravina, 66, 2n de Roses, DNI 40421316N, tel. 972257043. davant  d’aquesta Corporació Municipal compareix i com millor en Dret procedeix, Diu. 

Que amb motiu de l’actual tramitació i exposició al públic del  “Projecte de reurbanització de la plaça Catalunya i el carrer del Doctor Pi i Sunyer” amb un pressupost  total per contracte de 1.287.552,12 euros.

En defensa dels Interessos Generals, el nostre grup formula les següents  

                                                AL·LEGACIONS 

1. En l’esmentat  projecte consta, pel que fa a la plaça, que es pretén enderrocar o demolir 1230 m2 d’aglomerat asfàltic, 350 m2 de paviment de formigó, 570 m2 de vorera, 1.080 m2 de paviment de peces de formigó i revestiments de peces en 50 metres lineals del mur, 2.200 m2 de sauló a enretirar (aquest sauló només fa un parell anys que es va col·locar i compactar), 470 metres lineals de vorada, 100 m2 de mur, 1730 m2 de paviment de 60×40, varis passos de vianants a enretirar, 100×100 de rebaix de la plaça, retirada de la font, retirada de 25 ut. d’arbres i tanca xiprer, retirada de baranes d’accés a la plaça, retirada de mobiliari-bancs, 96 ml. de demolició de la recollida pluvials existents i enderroc de la pèrgola de formigó i ferro. 

Vist tot això, podem deduir fefaentment que el actual Equip de Govern(CiU-PP) vol enderrocar tota la resta de la actual plaça Catalunya, per tornar-la a construir de nou, a càrrec, en la seva majoria, dels pressupostos municipals(com ja va començar a fer, no fa gaire temps, en una primera fase); per simple caprici?, perquè no els hi agrada com es aquesta plaça?, o per algun altre motiu possiblement inconfessable? 

El nostre grup si que ho te molt clar, i és que pensem que no ho volen  pas fer per l’interès General o Públic com es pretén aparentar,  si no perquè sembla ser que els hi agrada malgastar els nostres calés en fer, desfer i tornar a fer sense cap necessitat o raó imperiosa; es per això que paguem impostos?, hi ha llocs en el  nostre poble on encara no s’ha ni tant sols urbanitzat mai una plaça, malgrat estar projectada, prevista en el planejament vigent o fins i tot estar considerada com una necessitat imperiosa (la plaça Catalunya fa uns 27 anys que es va construir per uns 20.000.000 de pessetes, a càrrec de tots els contribuents rosincs). 

No es pot  malmetre d’aquesta  manera els bens municipals, i menys en mig d’aquesta crisi que encara està  patint  tanta gent. Seria més intel·ligent conservar i mantenir de manera més sostenible el que ja tenim, en lloc de voler enderrocar un be municipal per tornar-lo a refer. 

Si es fa el que es vol fer amb aquesta plaça, la mateixa restarà hipotecada per molt de temps malgrat el que es preveu, entre d’altres, en el vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Roses (P.O.U.M.), la possibilitat de poder construir-hi, si escau i en un futur un aparcament soterrani. 

2. Pel que fa a la part del carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer,  que també es vol  reurbanitzar conjuntament, em de dir que en el apartat de “Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic”  de la Memòria Descriptiva del projecte es diu, entre d’altres, que: “Va ser  dels primers carrers que es van reurbanitzar cap els anys 80 a un sol nivell però el estar el paviment en molt mal estat i que la xarxa de baixa tensió aèria creui d’un costat a l’altre del carrer sense cap criteri estètic fa que sigui necessària la seva reurbanització sobre tot a nivell de soterrament de línies elèctriques, de telefonia i de pavimentació”. Cal dir al respecte que no es cert que aquest carrer va ser reurbanitzat cap els anys 80, ja que en el expedient 4186/2001 consta que: “La Comissió Municipal de Govern, a la sessió que va tenir lloc el dia 8 d’octubre de 2001 , va acordar aprovar inicialment el projecte de nova pavimentació, enllumenat i variant dels serveis del carrer Dr. Pi i Sunyer, redactat pels serveis tècnics de la Gerència Municipal d’Urbanisme, que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 60.076,26 euros i per coneixement de l’administració de 86.680,95 euros”, per tant  la antiguitat de la seva primera reurbanització d’aquest carrer no es tant antiga (uns 12 anys)com es pretén aparentar en el nou projecte que ara es vol aprovar.

 

Tampoc es cert que fos un dels primers carrers que es varen reurbanitzar i menys cap els anys 80, ja que es va fer a principis dels anys 2000 (20 anys més tard), primer ho varen ser alguns altres carrers com per exemple el d’en Mairó, Sant Elm, etc. 

El que si és cert es que el paviment del mateix està en molt mal estat (ple d’esquerdes), però també em de dir que ho és, però només en part, no en la seva totalitat , per tant això es podria reparar parcialment i prou, substituint totes les peces (mosaics) malmeses; Moltes d’aquestes peces malmeses es varen trencat no fa gaire temps degut a les ultimes obres majors realitzades per particulars i també pel propi ajuntament (obra cantonada Carrer Aragó amb Dr. Pi i Sunyer, obra de l’antic Ajuntament i obra cantonada Dr. Pi i Sunyer amb rambla Riera Ginjolers, en aquesta ultima, la zona de paviment del davant de la mateixa es la que està més malmesa pels efectes derivats de les mateixes obres, però l’ajuntament sembla ser que no es va preocupar de fer-ho reparar per part dels responsables al acabar les obres, com s’ha fet i es fa en altres casos similars. 

També és cert que la xarxa de baixa tensió aèria creui d’un costat a l’altre del carrer sense cap criteri estètic, però això no vol dir que sigui motiu suficient per fer necessària la seva reurbanització sobre tot a nivell de soterrament de línies elèctriques i telefonia, si tenim en compte que en el nostre poble existeixen molts altres carrers amb paviments en molt més mal estat i xarxes de baixa tensió aèria creuant d’un costat a l’altre del carrer sense cap criteri estètic i que aquets Ajuntament no fa res per arreglar-ho. 

Es per tot això que DEMANEM:  

a)   Que no s’ha aprovi aquest projecte. 

b)   Que no es porti a cap l’execució del mateix. 

c) Que es tingui per presentat aquest escrit, per presentades les al·legacions en el tràmit d’informació al públic i dins del termini establert, hi ha la vista del seu contingut, es tingui en consideració. 

Roses, 7 d’abril de 2014

                                    II·ima. Sra. Alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses