L’iniciativa pionera a Catalunya de microcrèdits, endegada per Roses, Figueres, el Consell Comarcal, Creu Roja i Microbank, funciona

Microcrèdits

Creix el nombre de microcrèdits per a finançar projectes de petites empreses i emprenedors durant l’any 2013

MicrocrèditsEl Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Creu Roja, Microbank i els Ajuntaments de Figueres i Roses van signar el 26 de juliol de 2010 un conveni de col·laboració per facilitar ajudes econòmiques a les microempreses i emprenedors.

L’acord entre les institucions va establir noves línies de finançament dirigides tant a autònoms com a petits empresaris i persones amb projectes d’autoocupació. També els col·lectius més vulnerables, en situació d’exclusió financera, poden accedir a aquests préstecs de MicroBank.

Aquest conveni va impulsar una experiència pionera a Catalunya, ja que va ser la primera vegada que un conjunt d’entitats, socials i públiques, van acordar treballar d’una forma integral i coordinada per impulsar un projecte de microcrèdits en un marc territorial d’àmbit supramunicipal, en aquest cas a l’Alt Empordà.

Per aquest motiu, el conveni va establir la creació d’una comissió tècnica que té atribuïdes competències entorn a les activitats que es desenvolupen per a l’execució del conveni i està integrada per un representant de cadascuna de les entitats. La finalitat de la comissió és estudiar i analitzar les sol·licituds dels microcrèdits i, en el cas de l’anàlisi favorable, emetre un informe de viabilitat en relació al projecte presentat pel sol·licitant.

Les línies de finançament establertes són les següents:

  • Línia de microcrèdits dependència. Facilita recursos a les persones que es troben en una situació de dependència i als seus cuidadors familiars amb l’objectiu de contribuir a millorar la seva qualitat de vida i afavorir la seva autonomia personal.
  • Línia de microcrèdits socials. Potencia l’autoocupació i incentiva l’activitat emprenedora afavorint la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera. També finança l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit  productiu, la creació i consolidació d’ocupació i la contribució al progrés social.

Després de l’entrada en funcionament del conveni el darrer trimestre de l’any 2010, els resultats obtinguts són els següents:

  • Tramitats: 59 microcrèdits
  • Import total sol·licitat: 937.200€.
  • Informe favorable: 54 (91,5%)
  • Informe desfavorable: 5 (8,5%)
  • Import microcrèdits concedits amb informe favorable: 846.200€.
  • Import mitjà: 15.670€.

Nº Microcrèdits tramitats per anys:

2010……………………….  3 (darrer trimestre)

2011………………………. 11

2012………………………. 21

2013………………………. 24